Επιλογή Σελίδας

Τόμος 2, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2018 

Φίλιππος Β´Βασιλεύς Μακεδόνων

και η ανάπτυξη του μακεδονικού βασιλείου

Μιλτιάδης Β. Χατζόπουλος

Ἀκαδημαϊκός - Ὁµότιµος Διευθυντής Ἐρευνῶν Κέντρο Ἑλληνικῆς και Ρωµαϊκῆς Ἀρχαιοτητος (ΚΕΡΑ)

Ὁ Φίλιππος, τριτότοκος γιὸς τοῦ βασιλέως τῶν Ἀργεαδῶν Μακεδόνων Ἀμύντα Γ΄ καὶ τῆς Εὐρυδίκης, θυγατέρας τοῦ βασιλέως τῶν Λυγκηστῶν Μακεδόνων, γεννήθηκε τὸ 382 π.Χ. Ὁ πρεσβύτερος ἀδελφός του Ἀλέξανδρος Β΄, ποὺ εἶχε διαδεχθεῖ τὸν Ἀμύντα, εἶχε πέσει θῦμα δολοφονίας. Ὁ ἕτερος ἀδελφός του Περδίκκας Γ΄ ἔκειτο νεκρὸς μαζὶ μὲ 4.000 Μακεδόνες μετὰ μία ὀλέθρια ἧττα ἀπὸ τοὺς Ἰλλυριούς τὸ θέρος τοῦ 360 π.Χ. Τὸ βασίλειο τῆς Μακεδονίας εἶχε βυθισθεῖ σὲ κρίση ποὺ ἀπειλοῦσε τὴν ἴδια του τὴν ὕπαρξη. Ἰλλυριοί, Παίονες, Θρᾶκες, Ἀθηναῖοι ἐπέπιπταν ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος στὸ βασίλειο εἴτε γιὰ νὰ τοῦ ἀποσπάσουν ἐπαρχίες εἴτε μὲ τὸ πρόσχημα νὰ ἐγκαταστήσουν κάποιον ἀναταπαιτητὴ τῆς ἐπιλογῆς τους στὸν θρόνο. Ἡ συνέχεια τῆς ἱστορίας εἶναι γνωστή. Ἐντὸς τῶν εἴκοσι τεσσάρων ἐτῶν τῆς βασιλείας τοῦ Φιλίππου Β΄ ἡ Μακεδονία ἀπὸ κράτος στὴν περιφέρεια –ἂν ὄχι στὸ περιθώριο– τῆς ἑλληνικῆς οἰκουμένης ἔγινε ἡ μεγαλύτερη δύναμη ὄχι μόνον τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ ἐπίσης τῆς Νοτιο-Ἀνατολικῆς Εὐρώπης.

Λέξεις ευρετηρίου: Μακεδονία, Φίλιππος Β´, στρατός, πολιτικοί θεσμοί

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2018 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: mhatzop@eie.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 2, Issue 3  September - December 2018

Philip II King of the Macedonians

and the rise of the Macedonian Kingdom

Miltiades B. Hatzopoulos

Academy Member - National Hellenic Research Foundation (N.H.R.F.), Institute for Greek and Roman Antiquity (K.E.R.A.)

In the twenty-four years of Philip II’s reign Macedonia, until then a weak kingdom on the margins of the Greek world, became the most powerful state not only of Greece, but also of South-Eastern Europe. Philip trebled his kingdom; vanquished and subdued Illyrians, Paionians, Thracians and Getae; had himself elected head of the Thessalian state and succeeded in having himself recognized as the leader of the confederation of Greek states and the generalissimo of the Greek Alliance in the war against Persia. According to a contemporary historian‘Europe had never borne a man like Philip son of Amyntas’.

 

 

Key words: Macedonia, Philip II, army, political institutions

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2018 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: mhatzop@eie.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .