Επιλογή Σελίδας

Τόμος 3, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Ανασύνθεση παλαιών και νέων ανασκαφικών δεδομένων στην περιφέρεια της Γεωμετρικής Κνωσού

Δύο ταφικά σύνολα από τα Αϊτάνια Πεδιάδος 

Καλλιόπη Εμμ. Γκαλανάκη
Δρ Αρχαιολογίας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
Χριστίνα Παπαδάκη
Δρ Αρχαιολογίας, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται δύο ταφικά σύνολα της Γεωμετρικής εποχής από τα Αϊτά-νια Πεδιάδος. Η θέση εγγράφεται στην ευρύ-τερη περιφέρεια της Κνωσιακής επικράτειας, αντικατοπτρίζοντας την ακτίνα δράσης του κεραμεικού της εργαστηρίου. Η ομοιογέ-νεια και η ανθεκτικότητα των μορφολογικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των κνωσιακών αγγείων και ο εντατικός ρυθμός παραγωγής τους σηματοδοτούν την ευρεία διακίνηση, διαχείριση και «κατανάλωσή» τους σε σχέση, κυρίως, με τα ταφικά έθιμα της εποχής, που, ενδεχομένως, αποτελούν συνάρτηση της αίγλης και της δύναμης της Κνωσού σε αυτά τα πρώιμα ιστορικά χρόνια. Η έκταση και ο πλούτος των νεκροταφείων της Κνωσού θεωρούνται, άλλωστε, μάρτυρες μιας αντί-στοιχου μεγέθους και σημασίας πόλης, ίσως από τις σημαντικότερες της εποχής, η οποία πιθανόν ασκούσε έλεγχο στην ευρύ-τερη περιφέρειά της με στόχο καταρχήν την επάρκεια και, συνακόλουθα, τη διατήρηση της θέσης της.

 

Λέξεις ευρετηρίου: Αϊτάνια Πεδιάδος, Γεωμετρική Κνωσός, νεκροταφεία Κνωσού, κνωσιακό εργαστήριο κεραμεικής, Φοινικιά, Έλτυνα, Αρχάνες

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2019 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τις συγγραφείς:

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 3, Issue 3  September - December 2019

Review of old and new excavation data in the Geometric Knossos region

The Aitania Pediada (Central Crete) case

Kalliopi Galanaki (Ph.D)
Ephorate of Antiquities of Heraklion, Crete, Greece
Cristina Papadaki (Ph.D)
Postdoc researcher, Department of Mediterranean Studies of the University of the Aegean, Rhodes, Greece

 

The article draws upon two burial assemblages from Aitania Pediada and the debate about Geometric Knossos region through the scope of its ceramic workshop. The homogeneity and resilience of the morphological and technical characteristics of the Knossian vessels and their intense production rate signifies their widespread handling, management and "consumption" in relation to the burial customs of the time, which may reflects the power of Knossos in these early historical times. The extent and wealth of the Knossos cemeteries are witnessed by a corresponding size city, perhaps the most important of that time, which probably exercised control over its wider region, with the aim of sufficiency and the maintenance of its position.

 

 

Key words: Aitania Pediada, Geometric Knossos, Knossos cemeteries, Knossian pottery workshop, Phoinikia, Eltyna, Archanes

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2019 - ISSN 2653-9292

Authors for correspondence:

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .