Επιλογή Σελίδας

Τόμος 2, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2018

Διαβάζοντας την ανθρώπινη «σωματική συμπεριφορά»

Μια μεθοδολογική προσέγγιση των χειρονομιών του αρχαίου κόσμου

Χρήστος Κεκές
Υποψήφιος Διδάκτωρ Αιγυπτολογίας, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ρόδος)
Υπότροφος του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Στην τέχνη και τη γραμματεία του αρχαίου κόσμου απαντά πληθώρα στάσεων και κινήσεων του σώματος που υλοποιούσαν οι άνθρωποι σε κάθε πτυχή του καθημερινού, τελετουργικού, ιδιωτικού και δημόσιου βίου τους. Αυτές οι ιδιαίτερες σωματικές τους κινήσεις περικλείουν ποικίλα συμβολικά νοήματα, η κατανόηση των οποίων μπορεί να συμβάλλει στην προσέγγιση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των οποίων εκτελούνταν, αλλά και των ίδιων των κοινωνιών του παρελθόντος. Η ερμηνεία των χειρονομιών του αρχαίου κόσμου αποτελεί ένα περίπλοκο εγχείρημα, συχνά, εξαιτίας της αποσπασματικής φύσης του αρχαιολογικού υλικού που μελετάται και της έλλειψης αναλυτικών γραπτών αναφορών. Το παρόν άρθρο πραγματεύεται την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τη μελέτη και ερμηνεία των χειρονομιών του αρχαίου κόσμου. Θίγονται ζητήματα ορολογίας, ενώ παρουσιάζονται και αναλύονται δεκατρία κριτήρια, η συνδυαστική εξέταση των οποίων μπορεί να βοηθήσει τον ερευνητή να προσεγγίσει ερμηνευτικά τις αρχαίες χειρονομίες.

Λέξεις ευρετηρίου: Χειρονομίες, σωματική συμπεριφορά, μη λεκτική επικοινωνία, αρχαίος κόσμος, ερμηνευτικά κριτήρια

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2018 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: chriskekes@outlook.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 2, Issue 2  May - August 2018

Reading the human «body behaviour»

A methodological approach to gestures of the ancient world

Christos Kekes
PhD candidate in Egyptology, Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean, Greece
Scholar of the Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI)

A great variety of postures and body movements, performed by people in every aspect of their daily, ritual, private or public life, is prevalent in the art and literature of the ancient world. These particular bodily movements include various symbolic meanings, the understanding of which may contribute to the approach not only of the activities within the framework in which they were performed, but also of the societies in the past themselves. The interpretation of gestures in the ancient world is a complicated task often because of the fragmented nature of the archaeological material that is studied as well as of the lack of analytical written records.  The present paper deals with the development of a methodology for the study and interpretation of gestures in the ancient world. Matters of terminology are addressed while thirteen interpretation criteria, the combined examination of which can help the researcher to interpret the ancient gestures, are presented and analysed.

Key words: Gestures, body behaviour, nonverbal communication, ancient world, interpretation criteria

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2018 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: chriskekes@outlook.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .