Επιλογή Σελίδας

Τόμος 4, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2020  [σ. 40 - 53]

Η αποκάλυψη ενός μεσοβυζαντινού ναού

Νέα δεδομένα για τη μνημειακή αρχιτεκτονική και τοπογραφία της βυζαντινής Άρτας

Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου
Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

Η ιστορία της μεσαιωνικής Άρτας και τα σημαντικά βυζαντινά μνημεία της αποτελούν ανεξάντλητο πεδίο έρευνας, μελέτης και νέων ανακαλύψεων για την επιστήμη της ιστορίας και της αρχαιολογίας. Ένα εξαιρετικά σημαντικό μνημείο του 10ου αιώνα, άγνωστο έως σήμερα, έφερε στο φως η ανασκαφική έρευνα, η οποία διενεργείται από την τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων στην περιοχή Τοπ Αλτί, σε μικρή απόσταση από την πόλη της Άρτας. Το σημαντικό εύρημα, αν και η έρευνα και η μελέτη βρίσκονται σε εξέλιξη, διευρύνει και εμπλουτίζει τις γνώσεις μας σχετικά με την μνημειακή αρχιτεκτονική και την τοπογραφία της βυζαντινής Άρτας και την τέχνη του Δεσποτάτου της Ηπείρου.

 

Λέξεις ευρετηρίου: Άρτα, Τοπ Αλτί, Mεσοβυζαντινή περίοδος, Δεσποτάτο της Ηπείρου, βυζαντινή αρχιτεκτονική, βυζαντινές τοιχογραφίες

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2020 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: varvara.papadopoulou@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 4, Issue 1  January - April 2020  [pp. 40 - 53]

The revelation of a new Middle-Byzantine church

New evidence about monumental architecture and topography of byzantine Arta

Varvara N. Papadopoulou
Director of the Ephorate of Antiquities of Arta, Ministry of Culture & Sports, Greece 

 

The history of medieval Arta and its major Byzantine monuments are an endless subject of research, study, and new discoveries for the scientific fields of History and Archaeology. As a result of the excavations conducted by the local Ephorate of Antiquities close to the city of Arta, a unique monument was recently unearthed at the area of Top Alti, dated back to 10th century AD. Although this new find is still in the preliminary stage of study, due to the ongoing research, it expands and enriches our knowledge for the monumental architecture and the topography of the Middle-Byzantine Arta and for the art of the Despotate of Epirus as well.

 

Key words: Arta, Top Alti, Middle-Byzantine Period, Despotate of Epirus, Byzantine architecture, Byzantine frescoes, Byzantine topography

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2020 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: varvara.papadopoulou@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .