Επιλογή Σελίδας

Τόμος 2, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2018 

Η αρχαιοφιλία στη Σμύρνη τον 19ο αιώνα

Διαμάχες λογίων σχετικά με επιγραφές των Σάρδεων το 1854

Πέτρος Μεχτίδης

Αρχαιολόγος - Συντηρητής Έργων Τέχνης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη

Οι λόγιοι της Σμύρνης ασχολήθηκαν ενεργά με την επιγραφική, διενεργούσαν έρευνες στα ερείπια των αρχαίων πόλεων της περιοχής, ανακάλυπταν και δημοσίευαν επιγραφές. Το πάθος τούς οδηγούσε κάποιες φορές σε επιστημονικές διαμάχες, οι οποίες δεν πρέπει να κρίνονται σήμερα ως αστείες, διότι υποδηλώνουν την «επιστημονική ευσυνειδησία» των ανθρώπων εκείνων, που αρέσκονταν να ασχολούνται «ερασιτεχνικά» με ό,τι σήμερα ονομάζεται επιστήμη της Αρχαιολογίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαμάχη των λογίων της Σμύρνης Βασίλη Μαυροφρύδη και Θωμά Τιμαγένη, σχετικά με τις επιγραφές των Σάρδεων.

 

Λέξεις ευρετηρίου: αρχαιοφιλία, Επιγραφική, Μικρά Ασία, Μαυροφρύδης Δημήτρης, Σάρδεις, Σμύρνη, Τιμαγένης Θωμάς,

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2018 - ISSN 2653-9292

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 2, Issue 2  May - August 2018

Archeology in Smyrna during the 19th century

Scholars' controversies about inscriptions of Sardeis in 1854

Petros Mechtidis

Archaeologist and Conservator of Works of Art, Museum of Byzantine Culture, Thessaloniki, Greece

Smyrna scholars industriously dealt with the science of epigraphy and, by searching the ruins of the ancient towns of the area, they discovered and published inscriptions. Their passion sometimes led to scientific disputes, which should not look amusing today, as they demonstrate them being «scientific conscientious» as we have to take into account the fact that they were «amateurs» in what we today call archaeology. A common example is the dispute between V. Mavrofridis and Th. Timagenis, Smyrna scholars, about the Sardeis inscriptions.

 

 

Key words: Asia Minor, Inscriptions, D. Mavrofridis, Sardeis, Smyrna, Th. Timagenis

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2018 - ISSN 2653-9292

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .