Επιλογή Σελίδας

Τόμος 2, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2018 

Η βιβλιοθήκη της Ι. Μονής Παντοκράτορος

Ιστορική διαδρομή μιας ύστερης αθωνικής συλλογής

Ζήσης Μελισσάκης
Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της, στα μέσα του 14ου αιώνα, στην αθωνική Μονή Παντοκράτορος παρατηρείται συστηματική προσπάθεια συγκρότησης μιας συλλογής των απαραίτητων για τη λειτουργία της βιβλίων. Στους επόμενους αιώνες συνεχίζουν να συσσωρεύονται χειρόγραφα κάθε είδους, ενώ παράλληλα διαπιστώνονται προσπάθειες συντήρησης και οργάνωσης της βιβλιοθήκης. Ωστόσο δεν λείπουν και σημαντικές απώλειες που οφείλονται στο γενικότερο ενδιαφέρον της Δύσης για απόκτηση ελληνικών κωδίκων. Σήμερα στη βιβλιοθήκη της μονής συνεχίζει να φυλάσσεται ένας σημαντικός αριθμός αξιόλογων κωδίκων και παλαιτύπων, για τη συντήρηση και τη διάθεση των οποίων στην επιστημονική κοινότητα καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες.

 

Λέξεις ευρετηρίου: Άγιον Όρος, Μονή Παντοκράτορος, Βιβλιοθήκη, Χειρόγραφα

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2018 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: zmelis@eie.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 2, Issue 1  January - April 2018

The library of the Monastery of Pantocrator

Historical Route of a Late Athonite Collection

Zisis Melissakis
Senior Researcher, Institute of Historical Research, National Hellenic Research Foundation

It is from its first years of existence, during the mid-14th century, that the Athonite monastery of Pantocrator appears to make a systematic effort to compile a collection of the most necessary books for its function. During the next centuries, manuscripts of all kinds continue to be gathered, while we witness efforts of book conservation and library organization. Unfortunately, we also witness important losses due to the greater interest in the West to acquire Greek manuscripts. Today, the monastery's library safeguards an important number of valuable manuscripts and old printed books, for the maintenance and availability of which to the scientific community the monastery makes a constant effort.

 

Key words: Mount Athos, Monastery of Pantocrator, Library, Manuscripts

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2018 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: zmelis@eie.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .