Επιλογή Σελίδας

Τόμος 4, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2020  [σ. 182 - 195]

Η κατοίκηση στη νοτιοδυτική Μεσσηνία κατά την Παλαιολιθική εποχή

Ανασκόπηση ερευνών, παλαιογεωγραφία, προοπτικές

Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου
Δρ Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Διδάσκουσα Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Διδάσκουσα Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Σχολή Ξεναγών Αθήνας

 

Σκοπός αυτής της δημοσίευσης είναι η ανασκόπηση των επιφανειακών ερευνών που έχουν γίνει στην περιοχή της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας –μιας περιοχής όχι ιδιαιτέρως ερευνημένης για την Παλαιολιθική εποχή– καθώς και η ανασύνθεση του αρχαίου τοπίου και της παλαιογεωγραφίας της περιοχής από την τελευταία Μεσοπαγετώδη περίοδο, δηλαδή πριν από 120.000 χρόνια περίπου. Η ανασύνθεση είναι βασισμένη σε παλαιότερες χρονολογικές αναλύσεις επί παράκτιων απολιθωμένων θινών της περιοχής του Ναυαρίνου, ενώ γίνεται περιγραφή των αρχαιολογικών ευρημάτων από παλαιότερες επιφανειακές αρχαιολογικές έρευνες. Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών αλλαγών του Τεταρτογενούς, οι παλαιολιθικοί πληθυσμοί επηρεάστηκαν σημαντικά από τη μεταβαλλόμενη παράκτια γεωνορφολογία, αναγκάζοντάς τους κάθε φορά στην υιοθέτηση νέων στρατηγικών εκμετάλλευσης του χώρου.

Λέξεις ευρετηρίου: Παλαιολιθική εποχή, Νεάντερταλ, Μεσσηνία, παλαιογεωγραφία, γεωχρονολόγηση

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2020 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: ktheodorakopoulou@hotmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 4, Issue 2  May - August 2020  [pp. 182 - 195]

Paleolithic habitation in Southwestern Messenia

Research review, paleogeography, perspectives

Katerina Theodorakopoulou
Adjunct Lecturer  of Prehistoric archaeology at the Department of History, Archaeology and Social anthropology, University of Thessaly, Volos, Greece
Adjunct Lecturer  of Prehistoric archaeology, Tour Guide School, Ministry of Tourism, Greece

 

This is a review article of the surveys conducted in the area of ​​southwestern Messenia, an area not particularly investigated for the Paleolithic period, aiming at the reconstruction of the ancient landscape and paleogeography of the area from the last interglacial period, 120,000 years ago. The reconstitution is based on earlier chronological analyses of coastal fossilized dunes in the Navarino area, while archaeological finds are described from earlier surface archaeological excavations. In the context of the environmental changes of the Quaternary, the Paleolithic populations were significantly affected by the changing coastal geomorphology, encouraging hominids to adapt to new distributions of resources.

Key words: Paleolithic period, Neanderthals, Messenia, Palaeogeography, OSL Dating

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2020 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: ktheodorakopoulou@hotmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .