Επιλογή Σελίδας

Τόμος 2, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2018 

Λιβίσι Μικράς Ασίας

Αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρήση (σπόλια)

Πέτρος Μεχτίδης
Αρχαιολόγος και Συντηρητής Έργων Τέχνης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη

 

Το Λιβίσι της Μικράς Ασίας αποτελεί έναν σημαντικό ελληνικό οικισμό που εγκαταλείφθηκε μετά το 1922. Τα δεκάδες αρχιτεκτονικά μέλη που βρίσκονται εντοιχισμένα στις εκκλησίες και τις οικίες αποτελούν σαφείς ενδείξεις κατοίκησης κατά τη βυζαντινή περίοδο και συνεχούς επανάχρησης του οικοδομικού υλικού παλαιοτέρων εκκλησιών, χαμένων σήμερα. Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθώ με τα αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρήση που εντόπισα κατά τις επισκέψεις μου στο χωριό· εν συνεχεία θα αναφερθώ στη μελέτη των σπολίων και σε αρχιτεκτονικά μέλη, που εντοπίστηκαν στη Μικρά Ασία, ήδη από τον 19ο αιώνα, και στις δημοσιεύσεις ξένων μελετητών.

 

 

Λέξεις ευρετηρίου: Λιβίσι, Μικρά Ασία, Λυκία, σπόλια, αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρήση

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2018

Volume 2, Issue 1  January - April 2018

Livissi at Asia Minor

Byzantine Spolia 

Petros Mechtidis
Archaeologist and Conservator of Works of Art, Museum of Byzantine Culture, Thessaloniki, Greece

 

Levisi of Asia Minor is an important Greek settlement that was abandoned after 1922. The dozens of architectural members that are embedded in churches and houses are clear signs of habitation during the Byzantine period and continuous reuse of the building material of earlier churches lost today. In this article I will deal with the second-hand architectural members I have identified during my visits to the village. I will then refer to the study of spolia and of architectural members that have been identified in Asia Minor since the 19th century and in the publications of foreign scholars.

 

 

 

Key words: Livissi-Kayakoy, spolia, Spolia in Kayakoy, Livissi in Asia Minor, Asia Minor

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2018

Διαβάστε ή κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο Ανάτυπο PDF