Επιλογή Σελίδας

Τόμος 4, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2020  [σ. 196 - 215]

Μινωικοί Αποθέτες

Εννοιολογικός Προσδιορισμός – Τυπολογία – Ερμηνείες

Χριστίνα Παπαδάκη
Αρχαιολόγος

 

Το άρθρο εξετάζει: α) τον εννοιολογικό προσ-διορισμό των λέξεων αποθέτης και εναπόθεση, τοποθετώντας τον στο πλαίσιο τελετουργικών και όχι καθημερινών, απορριμματικών ή αποθηκευτικών, ενεργειών και δράσεων· β) τα κίνητρα, τις συνθήκες και τους τρόπους σχηματισμού των λεγόμενων «επιλεκτικών» εναποθέσεων, που περικλείονται εντός των αποθετών· γ) τους διάφορους τύπους μινωικών αποθετών (ταφικούς αποθέτες και αποθέτες που σχετίζονται με τη θεμελίωση ή την ανακαίνιση των κτηρίων, καθώς επίσης με μαζικές συμποτικές εκδηλώσεις-αναμνηστικές εορτές και τη συσσώρευση υγρών ή στερεών προσφορών στο εσωτερικό της γης)· δ) την πιθανή λειτουργία των αποθετών σε σχέση με τη χθόνια λατρεία, τον συσχετισμό τους με τα ιερά κορυφής, τα σπήλαια, τις κουλούρες, τις πηγές νερού, αλλά και συγκεκριμένα «αινιγματικά» στοιχεία της μινωικής αρχιτεκτονικής, στα οποία η έρευνα αποδίδει τελετουργική-θρησκευτική σημασία και χρήση, όπως οι δεξαμενές καθαρμών και τα δωμάτια με πεσσό.

Λέξεις ευρετηρίου: αποθέτες, βόθροι, κουλούρες, δεξαμενές καθαρμών, δωμάτια με πεσσό

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2020 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα:

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 4, Issue 2  May - August 2020  [pp. 196 - 215]

Minoan Depositors/Apothetes

Definition - Typology - Interpretation

Christina Papadaki
Archaeologist of Prehistoric Archaeology, Crete, Greece

 

The article deals with: a) the definition of the word apothetai, as an archaeological term, associated with specific, ritual, depositional processes, which differ from dispose and storage activities, b) the formation processes of the so - called «selective» deposits usually located within the apothetai, c) the typology of Minoan apothetai and d) their possible function and relation with the peak sanctuaries, the caves, the kouloures as well as specific features of Minoan architecture like «lustral basins» and «pillar rooms».

 

Key words: depositors/apothetes, bothroi, kouloures, lustral basins, pillar crypts

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2020 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence:

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .