Επιλογή Σελίδας

Τόμος 6, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2022  [σ. 92-109]

Μουσεία σε ιστορικά κτήρια ή μνημεία στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Επισκεψιμότητα και βιωσιμότητα

Νικολίτσα Κουτσουμπελίτη
Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, MSc Πολιτιστικής Διαχείρισης, Υπ. Διδάκτωρ ΙΑΔΠΑ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

Το Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Ολυμπία, το Μουσείο στο Κάστρο Χλεμούτσι και το Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου αποτελούν μουσεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, που στεγάζονται σε κτήρια ή μνημεία με διαφορετική αρχική χρήση. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο στεγάζεται σε κτήριο, το οποίο αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας, το δεύτερο στεγάζεται στον εσωτερικό περίβολο του Κάστρου «Χλεμούτσι» και το τρίτο σε κτήριo, το οποίο αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως Δημοτική Αγορά της πόλης του Πύργου. Όπως κάθε μουσειακός χώρος έτσι και τα παραπάνω, οφείλουν στο πλαίσιο της αποστολής και της κοινωνικής τους δέσμευσης να οικοδομήσουν μία θετικά αναγνωρίσιμη ταυτότητα, διαφοροποίηση και φήμη και να αναπτύξουν το κοινό τους. Με την παράθεση των στοιχείων επισκεψιμότητας των εν λόγω μουσείων και με την ανάλυση των παραγόντων που την επηρεάζουν, προτείνονται καλές πρακτικές διαχείρισης και ανάδειξής τους που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη. Στο συγκεκριμένο άρθρο μελετώνται αποκλειστικά και μόνο τα αρχαιολογικά και μεσαιωνικά μουσεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, που στεγάζονται σε ιστορικά διατηρητέα κτήρια ή μνημεία με διαφορετική αρχική χρήση.

Λέξεις ευρετηρίου: Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, μετατροπή ιστορικών κτηρίων και μνημείων σε μουσεία, επισκεψιμότητα, βιωσιμότητα, πολιτιστική διαχείριση, τοπική ανάπτυξη

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2022 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: nkoutsoumpeliti@culture.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 6, Issue 1  January - April 2022  [pp. 92-109]

Museums in historic buildings or monuments in the Regional Unit of Elis

Frequentation and sustainability

Nikolitsa Koutsoumpeliti
Archaeologist, Ephorate of Antiquities of Achaea, MSc Heritage Management, PhD candidate of History, Archeology and Cultural Management, University of the Peloponnese

 

Τhe Museum of Ancient Olympic Games History at Olympia, the Museum in the Castle of Chlemoutsi and the Archaeological Museum of Pyrgos fall in the Regional Unit of Elis and they are sheltered in buildings or monuments of a different original function. More specifically, the first one is sheltered in a building that was initially used as the Archaeological Museum of Olympia, the second is housed within the inner enclosure of the Chlemoutsi Castle, and the third in a building that had initially served as Municipal Market of the city of Pyrgos. As every museum space, the above museums too are expected, within the frame of their mission and social commitment, to construct a positively recognizable identity, differentiation, reputation, and to enhance their visitors. By citing data regarding the frequentation of the above museums, and by analyzing the factors that affect it, good practices of their management and enhancement, which contribute to the development of the local district, are proposed. In the present paper I study exclusively the archaeological and medieval museums in the Regional Unit of Elis, sheltered in historical listed buildings or monuments of a different original use, and it forms part of my Doctoral Dissertation.

Key words: Regional Unit of Elis, conversion of historical buildings and monuments into museums, frequentation, sustainability, cultural management, regional development

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2022 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: nkoutsoumpeliti@culture.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .