Επιλογή Σελίδας

Τόμος 5, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2021  [σ. 236 - 253]

Μύτις

Ανιχνεύοντας την ιστορία της πρόπολης μέσα από τις πηγές

Χριστίνα Παπαδάκη
Δρ Αρχαιολόγος

 

Από τα προϊόντα της μέλισσας το ενδιαφέρον των θεωρητικών επιστημών έχουν μονοπωλήσει πρωτίστως το μέλι και το κερί και λιγότερο η πρόπολη. Στο άρθρο επιχειρείται μια πρώτη παρουσίαση γραπτών πηγών, από την Αρχαιότητα έως τους Νεώτερους χρόνους, και λαογραφικών μαρτυριών που αφορούν στο συγκεκριμένο μελισσοκομικό αγαθό, δεδομένου ότι η σύγχρονη επιστήμη της φαρμακολογίας επαναφέρει ολοένα στο προσκήνιο τις πολύτιμες, γνωστές ήδη στην Αρχαιότητα, θεραπευτικές ιδιότητές του.

 

Λέξεις ευρετηρίου: μύτις, πρόπολη, κερί, μέλισσα 

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2021 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: papadakichristina@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 5, Issue 2  May - August 2021  [pp. 236 - 253]

Mytis

Tracing the history of propolis through the sources

Christina Papadaki
Archaeologist, Ph.D.

 

Of the bee products, the interest of the theoretical sciences has been monopolized primarily by honey and wax and less by propolis. The article attempts a first presentation of written sources, from antiquity to modern times, and folklore testimonies related to this beekeeping good, as the modern science of pharmacology always brings back to the fore its valuable, well-known in antiquity, healing properties.

 

 

Key words: propolis, mytis, bee products, bee wax

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2021 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: papadakichristina@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .