Επιλογή Σελίδας

Τόμος 2, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2018 

Νόμισμα και λόγος

Οι αφηγηματικές παραστάσεις στα ρωμαϊκά νομίσματα των αυτοκρατορικών χρόνων

Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου
Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Τα νομίσματα, η έκδοση των οποίων αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο της κεντρικής εξουσίας αξιοποιήθηκαν από αυτήν στο έπακρο ως το κυριότερο μέσον διάχυσης μηνυμάτων σχετικά με την ταυτότητά της. Οι εικονογραφικοί τύποι που επιλέγονται, λόγω του περιορισμένου πεδίου αφενός, αλλά και της ανάγκης για άμεσα κατανοητές έννοιες αφετέρου είναι συνήθως αφαιρετικοί, με χαρακτήρα συμβολικό. Παρόλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις προκρίνονται πιο σύνθετες σκηνές, με αφηγηματικό χαρακτήρα, οι οποίες ανακαλούν στο κοινό πραγματικά γεγονότα ή ιστορίες και διηγήσεις. Τέτοιου είδους παραστάσεις απαντώνται στα νομίσματα της  Ρώμης, όπου αναφέρονται σε δραστηριότητες του αυτοκράτορα, κυρίως όμως χαρακτηρίζουν τις εκδόσεις των επαρχιακών νομισματοκοπείων, όπου επικρατούν τοπικές συνήθως παραδόσεις και μύθοι.

Λέξεις ευρετηρίου: νομίσματα, αφήγηση, Ρώμη, επαρχιακά νομισματοκοπεία, τοπικές παραδόσεις

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2018 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: hpapag@eie.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 2, Issue 1  January - April 2018

Coinage and narration

Narrative scenes on Roman coins of the Imperial period

Charikleia Papageorgiadou
Research Director, Institute of Historical Research, National Hellenic Research Foundation

During roman imperial times, coins were used as means of transmitting different messages, concerning either the emperor’s policy and achievements or, local populations’ deeper wishes. This aim was fulfilled by using a neat iconography, using mostly symbolic and static figures. However, there are few instances, where more complex scenes are represented, mostly showing the emperor in a specific context and action. This tendency becomes more evident at the Eastern provincial mints where scenes of narrative and popular informal character are represented, denoting interaction and time continuity. It is possible that these numismatic types can be seen in a context of a policy of remembrance of the glorious past of indigenous people or of declaration of a local identity, especially as they are dated to the 2nd century onwards and related to the «greek renaissance» of the Antonine period. Since most of them, represent scenes from well-known myths, traditions and novels, which are also reproduced in other forms of art, they can be also explained as part of a wider imitative   tendency, based on sketches circulating though the empire in the hands of itinerant artists, to be used privately or stately.

Key words: Roman Imperial, messages, provincial mints, narrative, «greek renaissance», imitative

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2018 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence:  hpapag@eie.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .