Επιλογή Σελίδας

Αναλυτικές Οδηγίες για τους Συγγραφείς

Γενικές Πληροφορίες

Το περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας είναι ένα μη κερδοσκοπικό, αποκλειστικά ψηφιακό περιοδικό που σκοπό έχει την έγκυρη και επιστημονικώς αποδεκτή διάχυση της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης. Ως βασική προτεραιότητα ορίζεται η συγγραφή κειμένων που είναι γραμμένα σε απλή (όχι απλοϊκή) και κατανοητή επιστημονική γλώσσα.

Ο Διευθυντής Σύνταξης και η Συντακτική Ομάδα, έχουν τη συνολική ευθύνη, διαχείριση και εποπτεία του Περιοδικού. Το Περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας δέχεται μόνο κείμενα που έχουν γραφεί σύμφωνα με τις οδηγίες για τους συγγραφείς, οι οποίες αναφέρονται κατωτέρω.

Υποβολή Άρθρου

Στο περιοδικό δημοσιεύονται στην ελληνική γλώσσα:

 Ι. Κύρια Άρθρα

Τα άρθρα αυτά δημοσιεύονται στο περιοδικό κατόπιν ανώνυμης αξιολόγησης από μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του περιοδικού και είναι:

 1. Άρθρα συνθετικής και κριτικής παρουσίασης των πληροφοριών που προέρχονται από πρωτογενείς δημοσιεύσεις. Η έκταση των άρθρων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 λέξεις, μαζί με τις παραπομπές. Η βιβλιογραφία, η περίληψη και οι λεζάντες των εικόνων συμπεριλαμβάνονται στο όριο των 15.000 λέξεων.
 2. Πρωτο-δημοσιευόμενες αρχαιολογικές μελέτες, έκτασης κειμένου έως 15.000 λέξεων, μαζί με τις παραπομπές. Η βιβλιογραφία, η περίληψη και οι λεζάντες των εικόνων συμπεριλαμβάνονται στο όριο των 15.000 λέξεων.
 3. Δημοσιεύσεις ανασκαφών, έκτασης κειμένου έως 15.000 λέξεων. Η βιβλιογραφία, η περίληψη και οι λεζάντες των εικόνων συμπεριλαμβάνονται στο όριο των 15.000 λέξεων.
 4. Άρθρα, έκτασης 500-1.000 λέξεων, με προσωπική γνώμη και προβληματισμό πάνω σε θέματα της αρχαιολογικής επιστήμης, με σκοπό την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος και την ανταλλαγή απόψεων μέσα από τις στήλες του. Είναι αυτονόητο ότι προηγούνται άρθρα που έχουν αμεσότερη σχέση με τον ελληνικό χώρο ή που θίγουν θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

 

ΙΙ. Μόνιμες Στήλες

 1. Συνέδρια - Συμπόσια - Ημερίδες.Υποβάλλονται από τους οργανωτές ανάλογων εκδηλώσεων ή γράφονται μετά από προτροπή της Σύνταξης. Η έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 600 λέξεις. Μπορούν να συνοδεύονται από 2-3 φωτογραφίες.
 2. Διαλέξεις - Σεμινάρια - Ομιλίες. Υποβάλλονται από τους οργανωτές ανάλογων εκδηλώσεων ή γράφονται μετά από προτροπή της Σύνταξης. Η έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 600 λέξεις. Μπορούν να συνοδεύονται από 2-3 φωτογραφίες.
 3. Γράμματα προς τη Σύνταξη. Η έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500 λέξεις και μπορούν να συνοδεύονται από 5 το πολύ βιβλιογραφικές παραπομπές. Εφόσον αφορούν σε κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα, η Σύνταξη φροντίζει να δημοσιεύεται παράλληλα και η απάντηση των συγγραφέων τους.
 4. Αρχαιολογική ειδησεογραφία. Πέραν του ειδησεογραφικού υλικού που δημοσιεύει η Σύνταξη, γίνονται δεκτές για ενυπόγραφη δημοσίευση βιβλιοκρισίες, παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών συνεδρίων, σημαντικές ειδήσεις από την επιστημονική δραστηριότητα αρχαιολογικών οργανισμών ή συλλόγων. Η έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις. Μπορούν να συνοδεύονται από 2-3 φωτογραφίες.
 5. Επιφυλλίδες.
 6. Βιβλία-Περιοδικά.

Όποιο άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας δεν μπορεί να αναδημοσιευθεί χωρίς γραπτή άδεια του  Διευθυντή Σύνταξης.

Όλα τα άρθρα πρέπει να συνοδεύονται από εικονογραφικό υλικό (για τους όρους δημοσίευσης βλ. κατωτέρω).

Αναλυτικές Οδηγίες

Προετοιμασία και σύνταξη του κειμένου

Τα άρθρα που υποβάλλονται γράφονται στο μονοτονικό σύστημα και στη Νέα Ελληνική Γλώσσα. Το πολυτονικό είναι απαραίτητο σε κάθε μεταγραφή από πρωτότυπο κείμενο (αρχαίο ή νεώτερο). Η Σύνταξη μπορεί να επιφέρει περιορισμένες φραστικές διορθώσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη γλωσσική ομοιομορφία των εργασιών / άρθρων.

Το άρθρο (κείμενο, σημειώσεις, βιβλιογραφία, λεζάντες) θα πρέπει να αποσταλεί με την ακόλουθη δομή σε απλό κείμενο word (*.doc MS office για Windows ή Mac):

1) Τίτλος άρθρου (ελληνικά & αγγλικά), που πρέπει να μην είναι μεγαλύτερος από 15 λέξεις. Δεν επιτρέπονται συντμήσεις λέξεων ή φράσεων στον τίτλο. Αντίθετα, επιτρέπεται η χρήση διεθνώς παραδεκτών συμβολισμών.

2) Υπότιτλος (ελληνικά & αγγλικά).

3) Επιστημονικό πεδίο και εποχή που ανήκει το άρθρο (για τη σχετική κατηγοριοποίηση).

4) Όνομα και Επώνυμο συγγραφέα/-ως (ελληνικά & αγγλικά)

5) Ιδιότητα συγγραφέα/-ως (ελληνικά & αγγλικά)

6) Πρόλογος (περί τις 100-150 λέξεις) (ελληνικά)

7) Abstract (περί τις 100-150 λέξεις) (αγγλικά)

8) Λέξεις ευρετηρίου (5-8) (ελληνικά & αγγλικά)

9) Εισαγωγή (χωρίς τίτλο) (ελληνικά)

10) Κυρίως Κείμενο (ελληνικά), με κεφαλαιοποίηση ή όχι (προτείνεται η κεφαλαιοποίηση: τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαια αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς). Συντμήσεις λέξεων ή φράσεων επιτρέπονται, αρκεί να αναφέρονται, σε παρένθεση, δίπλα στην πρώτη εμφάνιση των αντίστοιχων λέξεων ή φράσεων στο κείμενο. Η επεξήγηση αυτή των συντμήσεων στο κείμενο είναι υποχρεωτική, ακόμη και όταν η ίδια επεξήγηση έχει γίνει στην περίληψη. Εφίσταται η προσοχή των συγγραφέων στη ορθή και επίσημη απόδοση ξένων όρων στα Ελληνικά. Η παράθεση αυτούσιων ξενόγλωσσων όρων και, πολύ περισσότερο, λέξεων, μέσα στο κείμενο, πρέπει να περιορίζεται στους απολύτως απαραίτητους. Αντίθετα, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει παραδεκτή ελληνική απόδοση, ο ξενόγλωσσος όρος πρέπει να παρατίθεται αυτούσιος, σε παρένθεση, δίπλα στην πρώτη εμφάνιση της ελληνικής απόδοσής του από το συγγραφέα, στο κείμενο. Συνιστάται, τέλος, η αποφυγή της χρήσης του πρώτου προσώπου των ρημάτων.

11) Λεζάντες (ελληνικά) – με απλή αρίθμηση.

12) Βιβλιογραφία:

 1. Όταν πρόκειται για σύγγραμμα ή μονογραφία, αναγράφονται: επώνυμο και αρχικόνυμο συγγραφέα, τίτλος βιβλίου, ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης και το έτος έκδοσης.
 2. Όταν πρόκειται για μελέτες σε συλλογικούς τόμους, αναγράφονται: επώνυμο και αρχικόνυμο συγγραφέα, ο τίτλος του κεφαλαίου/άρθρου του συγγραφέα, ο τίτλος του βιβλίου, το όνομα του επιμελητή της έκδοσης εντός παρενθέσεως, ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης, το έτος έκδοσης και οι σελίδες αναφοράς.
 3. Όταν πρόκειται για μελέτες σε πρακτικά συνεδρίων, αναγράφονται: επώνυμο και αρχικόνυμο συγγραφέα, ο τίτλος του κεφαλαίου/άρθρου του συγγραφέα, ο τίτλος του βιβλίου, το όνομα του επιμελητή της έκδοσης εντός παρενθέσεως, ο τίτλος και ο τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου, το έτος έκδοσης και οι σελίδες αναφοράς.
 4. Σε όλες τις αναφορές σε περιοδικά και σε σειρές θα γράφονται τα πλήρη ονόματα (π.χ.: British Archaeological Reports, όχι BAR).

13) Σημειώσεις. Αναγράφονται ως εξής: επώνυμο συγγραφέα, έτος έκδοσης και αρ. σελίδας (π.χ. Ανδρόνικος 1977, σ. 56) και γράφονται σε συνεχή αραβική αρίθμηση.

14) Εικόνες (και/ή πίνακες): περίπου 2 εικόνες ανά σελίδα Α4. Οι εικόνες θα πρέπει να αποσταλούν σε ξεχωριστά αρχεία με απλή αρίθμηση απόλυτων αριθμών και σε μία από τις επόμενες ηλεκτρονικές μορφές: JPEG (*.jpg, *.jpeg, *.jpe), CompuServe GIF (*.gif), TIFF (*.tif, *.tiff), BMP (*.bmp), Photoshop (*.psd, *pdd). Επίσης θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε (ενδεχόμενα) πνευματικά δικαιώματα των εικόνων (είτε μεμονωμένα, είτε συνολικά αν πρόκειται για την ίδια πηγή). Οι εικόνες, τα διαγράμματα, τα σχήματα κ.λπ. αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με ενιαία αρίθμηση ως Εικ.1, Εικ.2 κλπ. Οι λεζάντες των εικόνων δίνονται ενιαία στο τέλος του κειμένου μετά τη Βιβλιογραφία. Κατά μέσο όρο μπορούν να αποστέλλονται δύο (2) εικόνες ανά σελίδα Α4. Οι εικόνες δεν πρέπει να είναι ενσωματωμένες στο κείμενο αλλά να αποστέλλονται σε ξεχωριστά αρχεία. Επίσης, πρέπει να αναγράφεται η προέλευση ή πηγή της φωτογραφίας και η άδεια δημοσίευσής της όταν αυτό είναι απαραίτητο. Ο κάθε συγγραφέας υποχρεούται να εξασφαλίζει ή να κατέχει ο ίδιος τα δικαιώματα δημοσίευσης των φωτογραφιών που συνοδεύουν το άρθρο του. Στο τέλος του άρθρου, παρακαλούμε να αναφέρονται επίσης οι άδειες που έχουν χορηγηθεί.

Παρατίθεται η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία πρέπει να συμπληρώνεται από τον/την συγγραφέα του άρθρου:

Υπεύθυνη Δήλωση

Πίνακες. Ο αριθμός των πινάκων πρέπει να περιορίζεται στους απολύτως απαραίτητους. Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοιχούν, αριθμούνται με συνεχόμενους αραβικούς αριθμούς και στην ίδια αρίθμηση με τις εικόνες και πρέπει να έχουν λεζάντες, οι οποίες γράφονται στο άνω μέρος της αντίστοιχης σελίδας.

Σημείωση: Όλα τα κείμενα (συμπεριλαμβανομένης της εικονογράφησης), που αποστέλλονται στο περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας, όπως και τα βιβλία  που αποστέλλονται στη στήλη "Βιβλιοπαρουσίαση", δεν επιστρέφονται, αλλά παραμένουν στο αρχείο του περιοδικού, ανεξαρτήτως της έγκρισης ή μη δημοσίευσης σε αυτό.

Κρίση Άρθρου

Κάθε άρθρο κρίνεται από κριτές, οι οποίοι επιλέγονται από τον Διευθυντή Σύνταξης. Ο Διευθυντής Σύνταξης διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης της δημοσίευσης. Τα ονόματα των κρινόμενων συγγραφέων και των κριτών παραμένουν αμοιβαία αυστηρά απόρρητα.

Οι κριτές αποφαίνονται εάν το άρθρο είναι:

 • Αποδεκτό για δημοσίευση χωρίς τροποποιήσεις.
 • Αποδεκτό για δημοσίευση με μικρές τροποποιήσεις.
 • Αποδεκτό για δημοσίευση κατόπιν σημαντικών τροποποιήσεων.
 • Μη αποδεκτό για δημοσίευση στην παρούσα μορφή.
Αποδοχή Άρθρου

Παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων

Η κατάθεση εργασίας προς δημοσίευση στο Περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας συνεπάγεται ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευθεί ή δεν είναι υπό κρίση σε κάποιο άλλο επιστημονικό περιοδικό. Ενυπόγραφη άδεια παραχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων από όλους τους συγγραφείς θα πρέπει να αποστέλλεται στον Εκδότη του περιοδικού πριν από την δημοσίευση της εργασίας. Το έντυπο της άδειας αυτής ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.themata-archaiologias.gr και θα πρέπει να αποστέλλεται ενυπόγραφη σε ηλεκτρονική μορφή και μόνο στις περιπτώσεις που το άρθρο έχει γίνει αποδεκτό για δημοσίευση και εντός 10 ημερών από την τελική κρίση.

Όλες οι δημοσιευμένες εργασίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας. Οι συγγραφείς έχουν το δικαίωμα χρήσης του δικού τους υλικού για δημοσίευση σε άλλα περιοδικά, υπό τον όρο να αναφέρεται το Περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας ως πηγή και εφόσον έχει δοθεί γραπτή άδεια από τον Εκδότη/Διευθυντή Σύνταξης του Περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας.

Διόρθωση του δοκιμίου του άρθρου

Οι συγγραφείς υποχρεούνται σε μία τελική διόρθωση στο δοκίμιο, πριν από τη δημοσίευση του άρθρου, στην οποία αποκλείεται η μεταβολή του κειμένου ή η προσθήκη εικόνων, σχημάτων κ.λπ., εκτός αν υπάρξει άδεια του Διευθυντή Σύνταξης. Η αποστολή του κειμένου προς διόρθωση γίνεται ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο συγγραφέα για την αλληλογραφία. Η διόρθωση των δοκιμίων δε θα πρέπει να καθυστερεί περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Ο άρθρο που έχει δημοσιευθεί και έχει λάβει ηλεκτρονική διεύθυνση (Url) δεν επιδέχεται διόρθωσης, τροποποίησης ή αλλαγής (έστω και ελάχιστης), καθώς κάτι τέτοιο συνιστά εκ νέου δημοσίευση, γεγονός μη αποδεκτό.