Επιλογή Σελίδας

Τόμος 5, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2021  [σ. 22 - 51]

Ο Χάρτης των Αθηνών

Η θεμελίωση των αρχών των αναστηλώσεων και η περίπτωση της Ακρόπολης

Κώστας Ζάμπας

Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 

Στο άρθρο εξετάζεται η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Προστασία και τη Συντήρηση των Μνημείων της Τέχνης και της Ιστορίας που συνεκλήθη από το Διεθνές Γραφείο Μουσείων τον Οκτώβριο του 1931 στην Αθήνα. Με νεώτερα στοιχεία περιγράφονται η οργάνωσή της, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Γραμματέας του Γραφείου Ευριπίδης Φουντουκίδης, οι εργασίες της και τα συμπεράσματά της, που είναι γνωστά ως ο Χάρτης των Αθηνών και αποτελούν τη θεμελίωση των διεθνών αναστηλωτικών αρχών, χωρίς να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτές του Χάρτη της Βενετίας. Εξετάζεται επίσης η περίπτωση της αναστήλωσης των μνημείων της Ακρόπολης που ήταν κεντρικό θέμα της Συνδιάσκεψης. Η αναστήλωση της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα είχε ολοκληρωθεί ένα χρόνο πριν κατά την εκατονταετηρίδα του νέου Ελληνικού κράτους και απέσπασε επαίνους από τους συνέδρους, αλλά και προειδοποιήσεις για τις ζημιές που θα προκαλούσαν τα σκουριασμένα σίδερα, όπως συνέβη και κατέστησαν αναγκαίες τις σύγχρονες αναστηλώσεις της ΕΣΜΑ. Για αυτές τις αναστηλώσεις και την τωρινή πρόταση του Μανόλη Κορρέ περί της ανακατασκευής της δυτικής προσπέλασης της Ακρόπολης κατατίθενται ορισμένες παρατηρήσεις υπό το πρίσμα των αρχών του Χάρτη των Αθηνών, των νεώτερων χαρτών και των επιπλέον αρχών που διατύπωσε ο Χαράλαμπος Μπούρας. Το άρθρο έχει μορφή τέτοια ώστε να αξιοποιεί τις δυνατότητες που δίνει ένα ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης. Διαθέτει ένα σχετικά σύντομο κείμενο, εκτεταμένες υποσημειώσεις και εκατοντάδες συν-δέσεις στο διαδίκτυο, έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει πολλές επιλογές: από τη σύντομη ανάγνωση του βασικού κειμένου, έως την μελέτη των άμεσα προσβάσιμων συνδέσεων προκειμένου να ελέγξει τις απόψεις του γράφοντος, ή να προχωρήσει στη δική του περαιτέρω σχετική έρευνα.

Λέξεις ευρετηρίου: Χάρτης Αθηνών, Φουντουκίδης, αναστήλωση, Ακρόπολη, Μπούρας

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2021 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: costaszambas@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 5, Issue 1  January - April 2021  [pp. 22 - 51]

The Charter of Athens

The foundation of the principles of restoration and the case of the Acropolis

Costas Zambas
Dr. Civil Engineer, National Technical University of Athens, Greece

 

The article examines the International Conference for the Protection and Preservation of Monuments of Artistic and Historical Interest, convened by the International Museums Office in October 1931 in Athens. Using new data, we describe its organization, in which the Secretary of the Office Euripides Fountoukidis was protagonist, the evolution of the operations and the conclusions, which are known as the Charter of Athens and are the foundation of the international restoration principles, without differing substantially from those of the Charter of Venice. The case of the anastylosis of the Acropolis monuments, which was a central subject of the Conference, is also being considered. The anastylosis of the north side of the Parthenon, which was completed a year ago on the centenary of the new Greek state received praise, but also the warning of the damage that rusty irons would cause, which happened later and made necessary the modern restorations of the CPAM (Committee for the Preservation of Acropolis Monuments). For these restorations and the current proposal by Manolis Korres for the reconstruction of the western access of the Acropolis, some comments are submitted  in the light of the principles of the Charter of Athens,  the newer charters and the additional principles established by Charalambos Bouras.

The article is in such a form that it utilizes the possibilities provided by an open-access electronic scientific journal. It has a relatively short text, extensive footnotes and hundreds of internet links so that the reader has many options. From a brief reading of the main text to the study of the directly accessible links in order to check the writer’s opinions, or to proceed with his own further relevant research.

Key words: Charter of Athens, Foundoukidis, anastylosis, Acropolis, Bouras

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2021 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: costaszambas@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .