Επιλογή Σελίδας

Τόμος 4, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2020 [σ. 152 - 165]

Συνομιλώντας με τους νεκρούς μέσα από τις στάχτες τους

Οστεολογική μελέτη νεολιθικών καύσεων από τις θέσεις Κλείτος και Τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδας, νομού Κοζάνης

Σεβαστή Τριανταφύλλου
Αρχαιολόγος - Οστεοαρχαιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αναστασία Κατσαβέλη
Αρχαιολόγος - Οστεοαρχαιολόγος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Η εντατικοποίηση της αρχαιολογικής έρευνας κυρίως λόγω των μεγάλων δημόσιων έργων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών στην περιοχή της Μακεδονίας σταδιακά έχει μεταβάλλει την εικόνα που διαθέτουμε σήμερα για τη μεταχείριση των νεκρών στη Νεολιθική περίοδο. Μια ταφική πρακτική που κάνει αισθητή την παρουσία της στη Δυτική Μακεδονία κατά τη Νεότερη Νεολιθική είναι η καύση του νεκρού σώματος. Νεκροταφεία καύσεων στη Μακεδονία, όπως αυτά αντιπροσωπεύονται από συστάδες τεφροδόχων αγγείων με τα κατάλοιπα της καύσης του νεκρού σώματος τοποθετημένων σε ανοιχτούς χώρους ή σε λίγο πιο απομακρυσμένες περιοχές στα όρια των οικισμών έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα μόνο στη δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για τις συστάδες καύσεων στην Αυγή ΙΙ, στην Καστοριά, στην Τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδα και στον Κλείτο Ι και ΙΙ στην περιοχή της Κοζάνης.

Λέξεις ευρετηρίου: καύσεις, καμένα οστά, οστεολογική ανάλυση, Νεολιθική περίοδος, ΝΝ, ΤΝ, Δυτική Μακεδονία

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2020 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τις συγγραφείς: strianta@hist.auth.gr, akatsave@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

 

Volume 4, Issue 2  May - August 2020  [pp. 152 - 165]

Speaking with the dead through their ashes

Osteological analysis of Neolithic cremations from Kleitos and Toumba Kremastis Koiladas in Kozani

Sevasti Triantaphyllou                         
Archaeologist - Osteoarcheologist, Associate Professor in Prehistoric Archeology, Department of History & Archaeology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Anastasia Katsaveli                        
Archaeologist - Osteoarcheologist, Master of Prehistoric Archeology, Department of History & Archaeology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

 

The recent macroscopic analysis of the human burned bones combined with the excavation data provides significant information about the secondary depositions of cremation burials at Kleitos and Toumba Kremastis Koiladas sites. Parameters such as the biological sex and the age of death gives us insight to demography, while thermal alterations of burned bones provide information about the conditions of cremation. Moreover, observations on taphonomic changes of the bones increases our understanding concerning on the burial practice of cremation and the treatment of the dead in general during Neolithic period. The results of the osteological analysis and their inclusion in the spatial and temporal context constitute the content of this article.

Key words: cremations, burned bones, osteological analysis, Neolithic Period, LN, FN, Western Macedonia

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2020 - ISSN 2653-9292

Authors for correspondence: strianta@hist.auth.gr, akatsave@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .