Επιλογή Σελίδας

Τόμος 4, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2020  [σ. 54 - 67]

Τα γεωγλυφικά της Εποχής του Λίθου στη Μαύρη έρημο της Ιορδανίας

Συμβολισμός, χρονολόγηση και γεωχωρική ανάλυση

Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου
Διδάσκουσα Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Διδάσκουσα Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Σχολή Ξεναγών Αθήνας

 

Τα γεωγλυφικά στην περιοχή της Αραβικής ερήμου έχουν απασχολήσει αρκετούς ερευνητές τόσο ως προς τον τρόπο κατασκευής τους, τη χρήση τους και τον συμβολισμό τους, όσο και τη χρονολόγησή τους. Οι πιο συνήθεις μορφές είναι οι «τροχοί» («wheels» - πάνω από 1000 έχουν εντοπιστεί στην έρημο Συρίας-ανατολικής Ιορδανίας) και οι «χαρταετοί» («kites»). Σκοπός της παρούσας δημοσίευσης αποτελεί η παρουσίαση των γεωγλυφικών στην έρημο της βόρειας Αραβίας στην Ιορδανία, γνωστών και ως έργα των αρχαίων ανθρώπων (works of the old men) και κάποιων ερευνητικών αποτελεσμάτων που στόχευαν στη χρονολόγηση των ίδιων των γεωγλυφικών με τη μέθοδο της οπτικής διεγειρόμενης φωταύγειας και στη γεωχωρική τους ανάλυση. Η κατασκευή των τροχών που χρονολογήθηκαν ανάγεται στην Τελική Νεολιθική, ενώ δεν φάνηκε, πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, να ακολουθούν συγκεκριμένο αστρονομικό προσανατολισμό. Περισσότερα ερευνητικά δεδομένα στο μέλλον θα μπορέσουν να δώσουν απαντήσεις για τη χρήση αυτών των αινιγματικών λίθινων κατασκευών.

Λέξεις ευρετηρίου: Γεωγλυφικά, Ιορδανία, Νεολιθική εποχή, χρονολόγηση OSL, γεωχωρική ανάλυση

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2020 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: ktheodorakopoulou@uth.gr 

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 4, Issue 1  January - April 2020  [pp. 54 - 67]

Neolithic geoglyphs in the Black desert of Jordan

Symbology, Chronology and Spatial analysis

Katerina Theodorakopoulou                       
Adjunct Lecturer  of Prehistoric archaeology at the Department of History, Archaeology and Social anthropology, University of Thessaly, Volos, Greece
Adjunct Lecturer  of Prehistoric archaeology, Tour guide School, Ministry of Tourism, Greece

 

The extensive prehistoric stone structures that stretch out in the Arabian Desert and appear as geometric lines, have troubled many researchers with their construction, use, and symbolism, as well as their dating. The most common forms are ‘wheels’ (‘wheels - over 1000 have been found in the Syrian-East Jordan desert) and ‘kites’. The purpose of this publication is to demonstrate the geoglyphs in the desert of northern Arabia in Jordan, known as the “Works of the Old Men”, along with the research results that aimed to their chronological constraints through optically stimulated luminescence (OSL) and spatial analysis. OSL dating generated ages that fall into the Late Neolithic to Chalcolithic and the spatial analysis proved that the wheels did not seem, apart from some exceptions, to follow a specific astronomical orientation. More research data in the future will be able to provide answers for the use of these enigmatic stone constructions.

Key words: Geoglyphs, Jordan, Neolithic period, OSL dating, Spatial analysis

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2020 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: ktheodorakopoulou@uth.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .