Επιλογή Σελίδας

Τόμος 4, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020  [σ. 338 - 357]

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων

Οι απτές στιγμές μιας πόλης

Κωνσταντίνα Καλλιντζή
Αρχαιολόγος (Δρ), Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης

 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων βρίσκεται στον σύγχρονο οικισμό και στεγάζει ευρήματα από την πόλη και το νεκροταφείο των αρχαίων Αβδήρων και της διάδοχης στα βυζαντινά χρόνια πόλης, του Πολυστύλου. Η έκθεση καλύπτει την περίοδο από τον 7ο αι. π.Χ. μέχρι τον 12ο αι. μ.Χ. και είναι θεματική, αποσκοπώντας στο να καταστήσει τον επισκέπτη κοινωνό της καθημερινής ζωής των κατοίκων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό βίο τους. Στο κείμενο αυτό θα επιχειρήσουμε, αφενός να δώσουμε στον αναγνώστη μια σφαιρική εικόνα του μουσείου και, αφετέρου, να παρουσιάσουμε επιλεγμένα εκθέματα από όλες τις θεματικές ενότητες. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένα αντικείμενα, επιδιώκουμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον του σε συγκεκριμένες στιγμές της ζωής των αρχαίων και να προκαλέσουμε συγκρίσεις με τη δική του καθημερινότητα. Με το τέλος της ανάγνωσης, ελπίζουμε, ότι θα έχει κίνητρο για μια πραγματική επίσκεψη!

Λέξεις ευρετηρίου: Άβδηρα, δημόσιος βίος, ιδιωτικός βίος, ταφικά έθιμα

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2020 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τη συγγραφέα: ckallintzi@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 4, Issue 3  September - December 2020  [pp. 338 - 357]

The archaeological museum of Abdera

A city’s tangible moments

Constantina Kallintzi

Archaeologist (Ph.D.), Director of Ephorate of Antiquities of Xanthi, Greece

 

The archaeological museum of Abdera is situated in the in the modern village of the same name; it houses artefacts from the city and cemetery of ancient Abdera, as well as the byzantine settlement of Polystelon, which superseded it. The exhibition covers the period from the 7th century BC to the 12th century AD, and is arranged by topics, aiming to introduce visitors to Abderitans’ daily life, both private and social. In this article, we intend to not only give readers an overview of the museum, but also to present selected exhibits representing all topics. By focusing on a number of items, we hope to draw attention to certain elements of the ancients’ lives, and perhaps draw comparisons with our own reality. By the end, we hope readers will be curious enough to visit the museum themselves!

Key words: Abdera, public life, private life, burial customs

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2020 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: ckallintzi@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .