Επιλογή Σελίδας

Υποβολή Άρθρων

Το περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας είναι ένα μη κερδοσκοπικό, αποκλειστικά ψηφιακό περιοδικό που σκοπό έχει την έγκυρη και επιστημονικώς αποδεκτή διάχυση της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης. Ως βασική προτεραιότητα ορίζεται η συγγραφή κειμένων που είναι γραμμένα σε απλή (όχι απλοϊκή) και κατανοητή επιστημονική γλώσσα.

Στο περιοδικό δημοσιεύονται στην ελληνική γλώσσα:

 Ι. Κύρια Άρθρα

Τα άρθρα αυτά δημοσιεύονται στο περιοδικό κατόπιν ανώνυμης αξιολόγησης από μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του περιοδικού και είναι:

 1. Άρθρα, έκτασης 500-1.000 λέξεων, με προσωπική γνώμη και προβληματισμό πάνω σε θέματα της αρχαιολογικής επιστήμης, με σκοπό την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος και την ανταλλαγή απόψεων μέσα από τις στήλες του. Είναι αυτονόητο ότι προηγούνται άρθρα που έχουν αμεσότερη σχέση με τον ελληνικό χώρο ή που θίγουν θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.
 2. Άρθρα συνθετικής και κριτικής παρουσίασης των πληροφοριών που προέρχονται από πρωτογενείς δημοσιεύσεις. Η έκταση των άρθρων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 λέξεις, μαζί με τις παραπομπές. Η βιβλιογραφία, η περίληψη και οι λεζάντες των εικόνων συμπεριλαμβάνονται στο όριο των 15.000 λέξεων.
 3. Πρωτο-δημοσιευόμενες αρχαιολογικές μελέτες, έκτασης κειμένου έως 15.000 λέξεων, μαζί με τις παραπομπές. Η βιβλιογραφία, η περίληψη και οι λεζάντες των εικόνων συμπεριλαμβάνονται στο όριο των 15.000 λέξεων.
 4. Δημοσιεύσεις ανασκαφών, έκτασης κειμένου έως 15.000 λέξεων. Η βιβλιογραφία, η περίληψη και οι λεζάντες των εικόνων συμπεριλαμβάνονται στο όριο των 15.000 λέξεων.

ΙΙ. Μόνιμες Στήλες

 1. Συνέδρια - Συμπόσια - Ημερίδες.Υποβάλλονται από τους οργανωτές ανάλογων εκδηλώσεων ή γράφονται μετά από προτροπή της Σύνταξης. Η έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 600 λέξεις. Μπορούν να συνοδεύονται από 2-3 φωτογραφίες.
 2. Διαλέξεις - Σεμινάρια - Ομιλίες. Υποβάλλονται από τους οργανωτές ανάλογων εκδηλώσεων ή γράφονται μετά από προτροπή της Σύνταξης. Η έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 600 λέξεις. Μπορούν να συνοδεύονται από 2-3 φωτογραφίες.
 3. Γράμματα προς τη Σύνταξη. Η έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500 λέξεις και μπορούν να συνοδεύονται από 5 το πολύ βιβλιογραφικές παραπομπές. Εφόσον αφορούν σε κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα, η Σύνταξη φροντίζει να δημοσιεύεται παράλληλα και η απάντηση των συγγραφέων τους.
 4. Αρχαιολογική ειδησεογραφία. Πέραν του ειδησεογραφικού υλικού που δημοσιεύει η Σύνταξη, γίνονται δεκτές για ενυπόγραφη δημοσίευση βιβλιοκρισίες, παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών συνεδρίων, σημαντικές ειδήσεις από την επιστημονική δραστηριότητα αρχαιολογικών οργανισμών ή συλλόγων. Η έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις. Μπορούν να συνοδεύονται από 2-3 φωτογραφίες.
 5. Επιφυλλίδες.
 6. Βιβλία-Περιοδικά.

Ό,τι δημοσιεύεται στο περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας δεν μπορεί να αναδημοσιευθεί χωρίς γραπτή άδεια του  Διευθυντή των Θεμάτων Αρχαιολογίας.

Όλα τα άρθρα πρέπει να συνοδεύονται από εικονογραφικό υλικό (για τους όρους δημοσίευσης βλ. κατωτέρω).

 

Ηλεκτρονική Υποβολή Κειμένων

Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού info@themata-archaiologias.gr Το κείμενο και οι πίνακες του άρθρου θα πρέπει να στέλνονται υπό μορφή *.doc (MS office for Windows ή Mac) και oι εικόνες υπό μορφή: JPEG (*.jpg, *.jpeg, *.jpe), CompuServe GIF (*.gif), TIFF (*.tif, *.tiff), BMP (*.bmp), Photoshop (*.psd, *pdd).

 

Σύνταξη Κειμένων

Τα άρθρα που υποβάλλονται γράφονται στο μονοτονικό σύστημα και στη δημοτική νέα ελληνική. Το πολυτονικό είναι απαραίτητο σε κάθε μεταγραφή από πρωτότυπο κείμενο (αρχαίο ή νεώτερο). Η Σύνταξη μπορεί να επιφέρει περιορισμένες φραστικές διορθώσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη γλωσσική ομοιομορφία των εργασιών / άρθρων.

I. Κύρια Άρθρα. Από την πρώτη σελίδα τα άρθρα αυτής της κατηγορίας αρχίζουν ως εξής:

Σελίδα Τίτλου. Αποτελεί υποχρεωτικά την πρώτη σελίδα όλων ανεξαιρέτως των άρθρων αυτής της κατηγορίας που υποβάλλονται στο περιοδικό και περιλαμβάνει:

 1. Τον τίτλο του άρθρου, που πρέπει να μην είναι μεγαλύτερος από 15 λέξεις. Δεν επιτρέπονται συντμήσεις λέξεων ή φράσεων στον τίτλο. Αντίθετα, επιτρέπεται η χρήση διεθνώς παραδεκτών συμβολισμών.
 2. Βραχύ υπότιτλο του άρθρου.
 3. Το όνομα και το επώνυμο του/της συγγραφέα/έως.
 4. Η ιδιότητα του/της συγγραφέα/έως ή το όνομα του φορέα/ιδρύματος στο οποίο εργάζεται.
 5. 5–8 λέξεις-κλειδιά (για την ηλεκτρονική καταχώρηση του θέματος στον ιστό).
 6. Το e-mail για την αλληλογραφία με το Περιοδικό (δημοσιεύεται κατόπιν άδειας του/της συγγραφέα/έως).
 7. Το τηλέφωνο του/της συγγραφέα/έως για την αλληλογραφία με το Περιοδικό (δεν δημοσιεύεται) .
 8. Περίληψη του άρθρου, έκτασης 200-250 λέξεων.

Αγγλική Περίληψη (Abstract). Τα Κύρια Άρθρα συνοδεύονται από αγγλική περίληψη, έκτασης 250 λέξεων, και από αγγλική απόδοση των στοιχείων 1-6 που αναφέρονται στη Σελίδα Τίτλου (βλ. ανωτέρω).

Κυρίως κείμενο. Τα άρθρα προτείνεται να κεφαλαιοποιούνται. Τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαιά τους αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Συντμήσεις λέξεων ή φράσεων επιτρέπονται, αρκεί να αναφέρονται, σε παρένθεση, δίπλα στην πρώτη εμφάνιση των αντίστοιχων λέξεων ή φράσεων στο κείμενο. Η επεξήγηση αυτή των συντμήσεων στο κείμενο είναι υποχρεωτική, ακόμη και όταν η ίδια επεξήγηση έχει γίνει στην περίληψη. Εφιστάται η προσοχή των συγγραφέων στη ορθή και επίσημη απόδοση ξένων όρων στα Ελληνικά. Η παράθεση αυτούσιων ξενόγλωσσων όρων και, πολύ περισσότερο, λέξεων, μέσα στο κείμενο, πρέπει να περιορίζεται στους απολύτως απαραίτητους. Αντίθετα, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει παραδεκτή ελληνική απόδοση, ο ξενόγλωσσος όρος πρέπει να παρατίθεται αυτούσιος, σε παρένθεση, δίπλα στην πρώτη εμφάνιση της ελληνικής απόδοσής του από το συγγραφέα, στο κείμενο. Συνιστάται, τέλος, η αποφυγή της χρήσης του πρώτου προσώπου των ρημάτων.

Βιβλιογραφία. Στον βιβλιογραφικό κατάλογο ακολουθούνται τα εξής:

 1. Όταν πρόκειται για σύγγραμμα ή μονογραφία, αναγράφονται: επώνυμο και αρχικόνυμο συγγραφέα, τίτλος βιβλίου, ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης και το έτος έκδοσης.
 2. Όταν πρόκειται για μελέτες σε συλλογικούς τόμους, αναγράφονται: επώνυμο και αρχικόνυμο συγγραφέα, ο τίτλος του κεφαλαίου/άρθρου του συγγραφέα, ο τίτλος του βιβλίου, το όνομα του επιμελητή της έκδοσης εντός παρενθέσεως, ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης, το έτος έκδοσης και οι σελίδες αναφοράς.
 3. Όταν πρόκειται για μελέτες σε πρακτικά συνεδρίων, αναγράφονται: επώνυμο και αρχικόνυμο συγγραφέα, ο τίτλος του κεφαλαίου/άρθρου του συγγραφέα, ο τίτλος του βιβλίου, το όνομα του επιμελητή της έκδοσης εντός παρενθέσεως, ο τίτλος και ο τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου, το έτος έκδοσης και οι σελίδες αναφοράς.
 4. Σε όλες τις αναφορές σε περιοδικά και σε σειρές θα γράφονται τα πλήρη ονόματα (π.χ.: British Archaeological Reports, όχι BAR).

Παραπομπές και Υποσημειώσεις. Οι παραπομπές αναγράφονται ως εξής: επώνυμο συγγραφέα, έτος έκδοσης και αρ. σελίδας (π.χ. Ανδρόνικος 1977, σ. 56). Οι υποσημειώσεις γράφονται στο τέλος του κειμένου σε συνεχή αραβική αρίθμηση.

Συντομογραφίες (στα ελληνικά και στα αγγλικά): Ελληνικά: π.Χ. και μ.Χ. Αγγλικά: BC and AD (χωρίς τελείες). Τα εισαγωγικά στα ελληνικά κείμενα είναι « » (και όχι  “„   ούτε  “ ”).

ΙΙ. Μόνιμες Στήλες. Από την πρώτη σελίδα τα κείμενα αυτής της κατηγορίας αρχίζουν ως εξής:

 1. Τον τίτλο του άρθρου, που πρέπει να μην είναι μεγαλύτερος από 15 λέξεις. Δεν επιτρέπονται συντμήσεις λέξεων ή φράσεων στον τίτλο. Αντίθετα, επιτρέπεται η χρήση διεθνώς παραδεκτών συμβολισμών.
 2. Βραχύ υπότιτλο του άρθρου.
 3. Το όνομα και το επώνυμο του/της συγγραφέα/έως.
 4. Η ιδιότητα του/της συγγραφέα/έως ή το όνομα του φορέα/ιδρύματος στο οποίο εργάζεται.
 5. Το e-mail (δημοσιεύεται κατόπιν άδειας του/της συγγραφέα/έως) και το τηλέφωνο του/της συγγραφέα/έως (δεν δημοσιεύεται) για την αλληλογραφία με το Περιοδικό.

Εικονογραφικό Υλικό

Εικόνες. Οι εικόνες, τα διαγράμματα, τα σχήματα κ.λπ. αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με ενιαία αρίθμηση ως Εικ.1, Εικ.2 κλπ. Οι λεζάντες των εικόνων δίνονται ενιαία στο τέλος του κειμένου μετά τη Βιβλιογραφία. Κατά μέσο όρο μπορούν να αποστέλλονται δύο (2) εικόνες ανά σελίδα Α4. Οι εικόνες δεν πρέπει να είναι ενσωματωμένες στο κείμενο αλλά να αποστέλλονται σε ξεχωριστά αρχεία. Επίσης, πρέπει να αναγράφεται η προέλευση ή πηγή της φωτογραφίας και η άδεια δημοσίευσής της όταν αυτό είναι απαραίτητο. Ο κάθε συγγραφέας υποχρεούται να εξασφαλίζει ή να κατέχει ο ίδιος τα δικαιώματα δημοσίευσης των φωτογραφιών που συνοδεύουν το άρθρο του. Στο τέλος του άρθρου, παρακαλούμε να αναφέρονται επίσης οι άδειες που έχουν χορηγηθεί.

Παρατίθεται η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία πρέπει να συμπληρώνεται από τον/την συγγραφέα του άρθρου:

Υπεύθυνη Δήλωση

Πίνακες. Ο αριθμός των πινάκων πρέπει να περιορίζεται στους απολύτως απαραίτητους. Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοιχούν, αριθμούνται με συνεχόμενους αραβικούς αριθμούς και στην ίδια αρίθμηση με τις εικόνες και πρέπει να έχουν λεζάντες, οι οποίες γράφονται στο άνω μέρος της αντίστοιχης σελίδας.

Σημείωση: Όλα τα κείμενα (συμπεριλαμβανομένης της εικονογράφησης), που αποστέλλονται στο περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας, όπως και τα βιβλία  που αποστέλλονται στη στήλη "Βιβλιοπαρουσίαση", δεν επιστρέφονται, αλλά παραμένουν στο αρχείο του περιοδικού, ανεξαρτήτως της έγκρισης ή μη δημοσίευσης σε αυτό.

 

Τρέχον Τεύχος
4.3  Σεπτέμβριος / Δεκέμβριος 2020
ISSN: 2653-9292