Επιλογή Σελίδας

Τόμος 6, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2022  [σ. 70-91]

Ψηφίδες στο Σχήμα τ’ Ουρανού

Το ψηφιδωτό του Ζωδιακού Κύκλου και ο ρόλος του στη Συναγωγή Beth Alpha της Βυζαντινής Παλαιστίνης του 6ου αι. μ.Χ.

Αναστάσιος - Γρ. Ακρίδας
Δρ Θεολογίας

 

Σε αυτό το άρθρο εξετάζεται το παράδοξο της υιοθέτησης ενός παγανιστικού θέματος, αυτό του ζωδιακού κύκλου, ως επιδαπέδιο ψηφιδωτό της Συναγωγής Beth Alpha στη Βυζαντινή Παλαιστίνη του 6ου αι. μ.Χ. Το παράδοξο του πράγματος εντείνεται, καθώς, όπως θα αναφερθεί, η χρήση του συγκεκριμένου μοτίβου ήταν αρκετά διαδεδομένη μεταξύ των Ιουδαίων της Ύστερης Αρχαιότητας στην εν λόγω περιοχή. Ωστόσο, στην περίπτωση της Beth Alpha αυτό σώζεται στη πιο καλοδιατηρημένη εκδοχή του, γεγονός που επιτρέπει ακριβέστερες παρατηρήσεις και συμπεράσματα αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους ένα τέτοιο εικαστικό θέμα επιλέχθηκε για την διακόσμησή της. Το ψηφιδωτό του ζωδιακού κύκλου στη Beth Alpha μοιάζει να διηγείται την δική του ιστορία. Αποτυπώνει την δεινή κατάσταση που επικρατεί για τους Ιουδαίους στην Παλαιστίνη του 6ου αι. μ.Χ., ενώ παράλληλα, σε απόλυτη συσχέτιση με τις υπόλοιπες δύο ψηφιδωτές συνθέσεις που το πλαισιώνουν, αρθρώνει την ελπίδα του Ιουδαίου της εποχής για εξιλέωση και μελλοντική αποκατάσταση.

Λέξεις ευρετηρίου: Ζωδιακός Κύκλος, Ψηφιδωτό, Ιουδαϊσμός, Συναγωγή Beth Alpha, Βιβλική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Παλαιστίνη, Ύστερη Αρχαιότητα

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2022 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: intronaut777@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 6, Issue 1  January - April 2022  [pp. 70-91]

Tiles in the Shape of Heavens

The Mosaic of the Zodiac and its Role in the Beth Alpha Synagogue of the 6th century A.D. Byzantine Palestine

Dr. Anastasios - Gr. Akridas
Ph.D. in Theology

 

This article examines the paradox of adopting a pagan theme, that of the zodiac, as a floor mosaic of the Beth Alpha Synagogue in Byzantine Palestine in the 6th century. A.D. The paradox of the matter intensifies, as, as will be mentioned, the use of this motif was quite widespread among the Jews of late antiquity in this area. However, in the case of Beth Alpha it survives in its most well-preserved version, which allows for more accurate observations and conclusions about the reasons why such an artistic theme was chosen for its decoration. The Beth Alpha zodiac mosaic seems to tell its own story. It depicts the dire situation that dominates the lives of the Palestine Jews in the 6th century. AD, while at the same time, in absolute correlation with the other two mosaic compositions that frame it, it articulates the hope of the Jew of the time for atonement and future restoration.

Key words: Zodiac, Mosaic, Judaism, Synagogue, Beth Alpha, Biblical Archeology, Byzantine Palestine, Late Antiquity

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2022 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: intronaut777@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .