Επιλογή Σελίδας

Τόμος 4, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2020  [σ. 24 - 39]

Εργαστήριο κεραμικής Υστεροελληνιστικής περιόδου στον Καλαμώνα Δράμας

Εργαστήριο πήλινων μητρών για την κατασκευή «μεγαρικών» σκύφων

Ευστράτιος Παπαδόπουλος
Δρ Αρχαιολόγος 
Λίλιαν Παϊσίδου
Αρχαιολόγος με ειδίκευση στην Πολιτιστική Διαχείριση 

 

Στην περιοχή του Καλαμώνα Δράμας εντοπίστηκαν σημαντικά κατάλοιπα εργαστηρίου κεραμικής υστεροελληνιστικής περιόδου. Η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως ακίνητα ευρήματα που υποδεικνύουν εργαστηριακή δραστηριότητα καθώς και άφθονη κεραμική. Το σχηματολόγιο των αγγείων περιλαμβάνει πινάκια, λυχνάρια, κανθάρους, πρόχους, αμφορείς, πίθους και ανάγλυφους σκύφους. Το σημαντικότερο, ωστόσο, εύρημα του εργαστηρίου είναι τα τμήματα πήλινων μητρών για την κατασκευή σκύφων, είτε με φυτικό και φολιδωτό διάκοσμο, είτε με αφηγηματικές παραστάσεις βασισμένες σε επεισόδια των ομηρικών κύκλων.

 

Λέξεις ευρετηρίου: Καλαμώνας Δράμας, εργαστήριο κεραμικής, μήτρες ημίτομων («μεγαρικών») σκύφων, επιγραφές

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2020 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τους συγγραφείς: efstratiospa@gmail.com, lilianpais@yahoo.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 4, Issue 1  January - April 2020  [pp. 24 - 39]

A Late Hellenistic Period Workshop of Pottery at Drama Kalamonas

Pottery Workshop of Megarian Skyphoi

Efstratios Papadopoulos                          
PhD. Archaeologist 
Lilian Paisidou 
Archaeologist, MA in Heritage Management 

 

Ιn the Kalamonas area of ​​Drama significant remains of a pottery workshop were located, dating to the Late Hellenistic period. The excavation research has brought to light immovable finds that indicate the workshop’s activity as well ample ceramics. The vase patterns include plates, lamps, kantharoi, jugs, amphorae, pithoi and skyphoi in relief. The most important, however, finding of the workshop is the fragments of clay molds for the construction of skyhoi either with floral and scaled decoration or with narrative relief patterns based on episodes of the Homeric circles.

 

 

Key words: Drama Kalamonas, pottery workshop, molds of megarian skyphoi, inscriptions

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2020 - ISSN 2653-9292

Authors for correspondence: efstratiospa@gmail.com, lilianpais@yahoo.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .