Επιλογή Σελίδας

Τόμος 5, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2021  [σ. 76-101]

Η Ιτωνία Αθηνά και η ανθρώπινη συνείδηση

Η περίπτωση της βοιωτικής λατρείας στην Κορώνεια

Ελένη Γ. Γούλα
Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Η λατρεία της Ιτωνίας Αθηνάς, αν και σήμερα σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό, στην αρχαιότητα φαίνεται να είχε ιδιαίτερο κύρος, τουλάχιστον στις συγκεκριμένες περιοχές όπου συναντάται (Θεσσαλία, Βοιωτία, Αμοργός, Αθήνα). Ιδιαίτερα οι Βοιωτοί την τιμούσαν ως «εθνική» θεότητά τους και το ιερό της, κοντά στην Κορώνεια, ήταν το κέντρο του Βοιωτικού Κοινού. Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στη μυστηριακή φύση της Βοιωτικής λατρείας της, η οποία δεν έχει πιστοποιηθεί αλλού. Προσπαθεί να σκιαγραφήσει αυτήν την σχεδόν άγνωστη μυστηριακή λατρεία, η οποία φαίνεται να έχει σχηματιστεί υπό την επήρεια του Ορφισμού. Η Ιτωνία Αθηνά, μια μορφή που φαίνεται να συνδυάζει τις ιδιότητες της Μεγάλης Μητέρας-Ρέας, συνδέθηκε με τον χθόνιο Δία των Ορφικών. Η λατρεία, στην οποία εμπλέκονται και άλλες μορφές, φαίνεται ότι αφορούσε την ανθρώπινη συνείδηση και στόχευε στην κατάκτηση από τους μυημένους της αυτογνωσίας και της ελεύθερης βούλησης. Η θεωρία του Αριστοτέλη Περί Μνήμης και Αναμνήσεως, σε συνδυασμό με τις πλατωνικές θεωρίες και την Ορφική φιλοσοφία χρησιμοποιούνται ως ερμηνευτικό εργαλείο για την αποκρυπτογράφηση της λατρείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Κορώνεια, Ιτωνία Αθηνά, Μυστηριακή λατρεία, ορφισμός, αυτογνωσία, ανθρώπινη συνείδηση, Μνήμη και Ανάμνηση, Αριστοτέλης

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2021 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: elgoula@yahoo.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 5, Issue 1  January - April 2021  [pp. 76 - 101]

Itonia Athena and the human conscience

The case of the Boeotian cult in Koroneia

Eleni G. Goula
Archaeologist - Philologist (teacher), PhD Candidate at the Department of Social Anthropology and History of the University of the Aegean 

 

The cult of Itonia Athena, although today almost unknown to the public, in antiquity seems to have had a special prestige, at least in the specific areas where it is met (Thessaly, Boeotia, Amorgos, Athens). As far as Boeotians are concerning, she were considered as their «national» deity and her sanctuary, near  Koroneia, was the center of their federal union known as Voiotikon Koinon. This article focuses on the mystery nature of her Boeotian worship, which is not certified elsewhere. It attempts to outline this almost unknown mystic cult, which seems to have been formed under the influence of Orphism. Itonia Athena, a figure who seems to combine the qualities of the Great Mother-Rhea, was associated with the chthonic Zeus of the Orphics. The cult, in which other forms are also involved, seems that was concerning the human conscience and aimed at the conquest by the initiates of self-knowledge and free will. The theory of Aristoteles about Memory and Remembrance, in combination with Platonic theories and Orphic philosophy are used as an interpretive tool in order to decipher the worship.

 Key words: Koroneia, Itonia Athena,  Mystic cult, Orphism, self-knowledge, consciousness, Memory and Remembrance, Aristotle

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2021 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: elgoula@yahoo.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .