Επιλογή Σελίδας

Τόμος 4, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020  [σ. 358-371]

Η Λαμία κατά την Ελληνιστική περίοδο

Πρόσφατη αποκάλυψη τμήματος του αρχαίου τείχους της πόλης

Αριστέα Παπασταθοπούλου

Αρχαιολόγος (Δρ), Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας, και Ευρυτανίας

 

Τα στοιχεία που προέκυψαν από τις σωστικές ανασκαφές των τελευταίων δεκαετιών στη Λαμία με αφορμή δημόσια και ιδιωτικά έργα, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της ελληνιστικής πόλης κάτω από τον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό και συνθέτουν την εικόνα της. Στα κυριότερα αρχαιολογικά ευρήματα συγκαταλέγονται τμήματα του τείχους, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα οικοδομημάτων και τμήματα νεκροταφείων. Η οχυρωμένη ακρόπολη και τα τείχη, τα οποία περιέβαλαν την κάτω πόλη, συνέθεταν το αμυντικό σύστημα της αρχαίας Λαμίας. Τα αποτελέσματα πρόσφατων ανασκαφών συμπληρώνουν την εικόνα της πορείας του τείχους, προσθέτοντας νέα στοιχειά στη γνώση μας για την αρχαία Λαμία.

Λέξεις ευρετηρίου: αρχαία Λαμία, Ελληνιστική εποχή, οχύρωση, τείχος, οικοδομήματα, νεκροταφεία

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2020 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τη συγγραφέα: ar.papast@yahoo.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 4, Issue 3  September - December 2020  [pp. 358-371]

Lamia during the Hellenistic period

Recent revelation of part of the ancient city wall

Aristea Papastathopoulou
Archaeologist (Ph.D.), Ephorate of Antiquities of Fthiotida and Evrytania, Greece 

 

The data resulted from the rescue excavations of recent decades in Lamia on the occasion of public and private projects, confirm the existence of the Hellenistic city under the modern urban web during the period and compose its image. The main archeological findings include parts of the wall, architectural remains of buildings and parts of cemeteries. The fortified acropolis, along with the fortification wall of the lower city, constituted ancient Lamia’s defense system. The results of recent excavations complete the insight of the wall course, adding new data to our knowledge of ancient Lamia.

 

Key words: ancient Lamia, Hellenistic period, fortification, wall, buildings, cemeteries

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2020 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: ar.papast@yahoo.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .