Επιλογή Σελίδας

Τόμος 3, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2019

Μια Θεσσαλονικιά Πριγκίπισσα στην Αυλή του Μυστρά

Η Ισαβέλλα των Λουζινιάν από τη Θεσσαλονίκη στον Μυστρά

Αναστάσιος Τάντσης
Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Στο παρόν άρθρο γίνεται μία προσπάθεια αποσαφήνισης της ταυτότητας της Ισαβέλλας των Λουζινιάν, συζύγου του Μανουήλ Καντακουζηνού, Δεσπότη, διοικητή του Μυστρά στο δεύτερο ήμισυ του 14ου αιώνα. Η παρουσία της Ισαβέλλας στην αυλή του Μυστρά έχει αφήσει ναούς, παλάτια και άλλα υλικά κατάλοιπα τα οποία έχουν συνδεθεί με τη δράση της. Ο εντοπισμός χαρακτηριστικών «Δυτικής τεχνοτροπίας» σε αυτά, έχει θεωρηθεί αναμενόμενος και έχει ενισχύσει τη σύνδεση, καθώς η Ισαβέλλα θεωρείται μέλος της Γαλλικής καταγωγής οικογένειας των Λουζινιάν. Λεπτομερέστερη ανάγνωση της προσωπικής της ιστορίας καταδεικνύει ότι ήταν μία πριγκίπισσα περισσότερο συνδεδεμένη με το βασίλειο της Αρμενίας στην Κιλικία, γεννημένη από Ορθόδοξη Βυζαντινή μητέρα και μεγαλωμένη στη Θεσσαλονίκη στην αυλή της Αρμενικής καταγωγής Μαργαρίτας-Ρίτας Παλαιολογίνας, αυτοκράτειρας του Βυζαντίου. Ο δεσμός της με τη Θεσσαλονίκη αποδεικνύεται από την περιουσία την οποία κληρονόμησε από τον πατέρα της Γκυ ντε Λουζινιάν, ο οποίος υπήρξε διοικητής Σερρών και μετέπειτα βασιλιάς της Αρμενίας (Κωνσταντίνος Β΄). Υπό αυτή την έννοια αναδεικνύεται ο πολυ-πολιτισμικός χαρακτήρας της πολυσυλλεκτικής κοινωνίας στη ΝΑ Μεσόγειο την εποχή των σταυροφοριών και τίθενται υπό επανεξέταση ζητήματα «Δυτικής τεχνοτροπίας» στον υλικό πολιτισμό της εποχής. Η Ισαβέλλα ξεχωρίζει για την καταγωγή της από τη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη της εποχής των Παλαιολόγων.

Λέξεις ευρετηρίου: Ισαβέλλα Λουζινιάν, Συργής, Μυστράς, Χορηγία στο Βυζάντιο, Αρμενία, Βυζαντινή Αρχαιολογία, Βυζαντινή Ναοδομία

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2019 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: tassostan@hist.auth.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 3, Issue 1  January - April 2019

A princess from Thessaloniki in Mistras’ Court

Isabelle de Lusignan from Thessaloniki to Mistra

Anastasios Tantsis
Assistant Professor of Byzantine Archaeology. School of History and Archaeology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

 

The paper aims at clarifying the identity of Isabelle de Lusignan, wife to Manuel Cantakuzenos, Despot, Head of Mistra in the latter half of 14th c. Isabelle’s presence at Mistras’ court left behind churches, palaces and other material evidence connected to her. These artifactsshare characteristics of western taste a fact viewed as natural that solidifies the connection to Isabelle since she is considered a westerner of the French family of the Lusignans. A more detailed reading of her personal history reveals her as a princess more related to the Armenian kingdom of Cilicia, born by a mother of Byzantine-Orthodox origin and raised in Thessaloniki in the court of the Armenian Margarita-Rita, the Byzantine empress. Her ties to Thessaloniki are proven by the property she inherited from her father, Guy de Lusignan who had served as governor of Serres in Byzantium and later became King of Armenia as Constantine II. The analysis brings about the multicultural character of the multifaceted society in the SE Mediterranean after the time of the crusades and calls into question issues of “western taste” in the period’s material culture. Isabellestandsoutbecause of her origins from Byzantine Thessaloniki of the Paleologan period.

Key words: Isabelle de Lusignan, Syrges, Mistra, Patronage in Byzantium, Armenia, Byzantine Archaeology, Byzantine Churches

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2019 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: tassostan@hist.auth.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .