Επιλογή Σελίδας

Τόμος 6, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2022  [σ. 6-23]

Μινωικοί Δαίμονες

Τελικά, τί γνωρίζουμε γι’ αυτούς;

Παναγιώτης Κουσούλης
Καθηγητής Αιγυπτολογίας, Διευθυντής του Εργαστηρίου για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Χριστίνα Παπαδάκη
Αρχαιολόγος, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Το άρθρο σχολιάζει τις δαιμονικές οντότητες ως εκδηλώσεις του άυλου - υπερφυσικού κόσμου των Μινωιτών. Υποστηρίζεται ότι  οι οντότητες αυτές διαμορφώνονται, κατά βούληση, από τον ανθρώπινο νου και τους αντίστοιχους τελετουργικούς μηχανισμούς και είναι αδύνατο να τις κατανοήσουμε στο σύνολό τους. Εντελώς υποθετικά, οι «υπερβατικές» μορφές, που υπάρχουν σε όλους τους πολιτισμούς, από τη δημιουργία του κόσμου, ως μεσολαβητές μεταξύ του φυσικού και του υπερφυσικού κόσμου, θεωρείται ότι μπορούν να αποτρέψουν «αόρατους» εχθρούς που βλάπτουν και επηρεάζουν την ομαλή ροή της ανθρώπινης καθημερινότητας. Η συγκριτική εξέταση των κρητο-μυκηναϊκών φανταστικών όντων με παράλληλά τους από την Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή καταδεικνύει ομοιότητες ως προς την ιδέα αυτή καθαυτή αλλά και διαφορές στις λεπτομέρειες που τελικά δίνουν άλλη υπόσταση στις μορφές κάθε πολιτισμικής ενότητας.

Λέξεις ευρετηρίου: μινωικός δαίμονας, φανταστικά όντα

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2022 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τους συγγραφείς: kousoulis@rhodes.aegean.gr , papadakichristina@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .
CC BY-NC-ND

Αυτή η άδεια είναι περιοριστική, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν το συγκεκριμένο έργο και να το μοιράζονται με άλλους, αρκεί να αποδίδουν στο περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας αναγνώριση/credit, αλλά δεν μπορούν να το αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να το χρησιμοποιήσουν εμπορικά.

Volume 6, Issue 1  January - April 2022  [pp. 6-23]

Minoan demons

What do we know about them, after all?

Panagiotis Kousoulis
Professor of Egyptology, Director and founder of the Laboratory for the Ancient World of the Eastern Mediterranean, Department of Mediterranean Studies University of the Aegean (Rhodes) Greece
Christina Papadaki
Postdoc researcher, Department of Mediterranean Studies of the University of the Aegean (Rhodes) Greece

 

The article draws upon the ambiguous and numerous demonic entities as manifestations of the immaterial and supernatural world of the Minoans, It is argued that these entities are fashioned at will by the human mind and the respective ritual mechanisms in a rather disembodied way that, in any case, is impossible to understand in its entirety. The strange «transcendent» forms, which exist in all civilizations since the creation of the world, as mediators between the natural and supernatural realms, are also considered to be able to prevent «invisible» enemies who harm and to affect the smooth flow of human daily life. The syncretic examination and comparison of the Creto-Mycenaean imaginary beings with their Egyptian and Near Eastern parallels, demonstrate similarities in terms of the idea as such, but also differences in the details that ultimately give a different substance to the forms of each cultural unit.

Key words: Taweret, Minoan genius

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2022 - ISSN 2653-9292

Authors for correspondence: kousoulis@rhodes.aegean.gr , papadakichristina@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .
CC BY-NC-ND

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .
CC BY-NC-ND

Αυτή η άδεια είναι περιοριστική, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν το συγκεκριμένο έργο και να το μοιράζονται με άλλους, αρκεί να αποδίδουν στο περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας αναγνώριση/credit, αλλά δεν μπορούν να το αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να το χρησιμοποιήσουν εμπορικά.