Επιλογή Σελίδας

Τόμος 2, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2018

Νικόπολη

Γνωριμία με την πόλη του Αυγούστου

Ανθή Αγγέλη

Αρχαιολόγος, Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Μετά τη νίκη του στη ναυμαχία του Ακτίου ο Οκταβιανός Αύγουστος ίδρυσε, στη χερσόνησο που χωρίζει τον Αμβρακικό κόλπο από το Ιόνιο πέλαγος, τη Νικόπολη. Η πόλη, που αναφέρεται στις πηγές άλλοτε ως civitas libera Nicopolitana και άλλοτε ως Nicopolis romana colonia, είχε καθεστώς και χαρακτήρα ελληνικής πόλης και όχι αποικίας. Η γεωγραφική της θέση, σε συνδυασμό με τα σημαντικά προνόμια και τις φορολογικές ατέλειες που της παραχώρησε  ο ιδρυτής της, οδήγησαν γρήγορα τη Νικόπολη σε αλματώδη ανάπτυξη. Η αρχαιολογική έρευνα των τελευταίων δεκαετιών αποκαλύπτει τον πολεοδομικό ιστό και τα μνημεία της αρχαίας πόλης, με τελικό στόχο την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης σε ζωντανό κύτταρο μνήμης και πολιτισμού.

 

Λέξεις ευρετηρίου: Οκταβιανός, ναυμαχία, Άκτια, πολεοδομικό σχέδιο, υδραγωγείο, θέατρο, ωδείο, οικίες, βασιλικές

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2018 - ISSN 2553-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: aaggeli@culture.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 2, Issue 2  May - August 2018

Nicopolis

Knowing the city of Octavian Augustus

Anthi Angelis
Archaeologist, Director of the Ephorate of Antiquities of Preveza, Ministry of Culture and Sports, Greece

After his victory in the naval battle of Actium, Octavian Augustus founded Nicopolis at the neck of the peninsula between the shores of the Ionian Sea to the west and the Ambracian Gulf to the east. The city, mentioned in the sources as civitas libera Nicopolitana and sometimes as Nicopolis romana colonia, had the status and the character of a Greek city rather than a colony. Thanks to its geographical location, privileges secured by its founder, and an extensive teritorium, Nicopolis was led to a rapid growth. The archaeological research of the last decades reveals the urban planning and the monuments of the ancient city, with the ultimate goal of raising the archaeological site of Nicopolis into a living cell of memory and culture.

 

Key words: Octavian, naval battle, Aktia, urban planning, aqueduct, theater, odeum, houses, basilicas

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2018 - ISSN 2553-9292

Author for correspondence: aaggeli@culture.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .