Επιλογή Σελίδας

Τόμος 3, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Οικισμός στη θέση «Ασβεσταριά» Πετρωτού Τρικάλων (Δυτική Θεσσαλία)

Ένας προϊστορικός οικισμός με διαχρονική κατοίκηση από τη ΝΝ έως την ΥΕ ΙΙΙΓ

Μαρία Βαϊοπούλου
Αρχαιολόγος - Διευθύντρια της Έρευνας

 

Ο οικισμός στη θέση «Ασβεσταριά» Πετρωτού της ΠΕ Τρικάλων ανατρέπει τις μέχρι τώρα θεωρίες του κέντρου και της περιφέρειας, όσον αφορά στην εξάπλωση κατά την Ύστερη Εποχή Χαλκού του πολιτικο-οικονομικού μοντέλου, το οποίο έχει καθιερωθεί να αποκαλείται «μυκηναϊκός πολιτισμός». Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2000, οι ανασκαφικές έρευνες, όσον αφορά στην Εποχή του Χαλκού και δη στην Ύστερη Εποχή Χαλκού στην δυτική Θεσσαλία, ήταν ελάχιστες. Παρεπόμενο αυτού ήταν οι ελλιπείς γνώσεις μας για αυτή την περίοδο. Σε συνάρτηση με τη γεωμορφολογία της περιοχής, οι δύο πεδιάδες, εκείνη της Καρδίτσας καθώς και εκείνη των Τρικάλων, οι οποίες περικλείονται από τους ορεινούς όγκους της Όρθρυος, της Πίνδου και των Χασίων, δίνουν την εντύπωση περιοχής αποκλεισμένης ακόμη και από τις όμορές της. Σαν επακόλουθο της φαινομενικής γεωγρα-φικής απομόνωσης θεωρήθηκε λογική και η πολιτιστική απομόνωση, καθόσον θα ήταν δύσκολη η διακίνηση της τεχνογνωσίας και των νέων ιδεών κατά τις προϊστορικές και πρωτοϊστορικές περιόδους.

 

Λέξεις ευρετηρίου: Νεολιθική Περίοδος, ΠΕΧ, ΜΕΧ, ΥΕΧ, Οικισμός, Νεκροταφείο, Δυτική Θεσσαλία

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2019 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα:

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 3, Issue 3  September - December 2019

A settlement at the place «Asvestaria» in Petroto, Trikala (Western Thessaly)

A prehistoric settlement with timeless residence from LN to LHΙΙΙC

Maria Vaiopoulou
Archaeologist, Research Director

 

The settlement at the place «Asvestaria» in Petroto, which belongs to the regional unit of Trikala, reverses the hitherto of the centre and the periphery theories regarding the proliferation of the political-economic model during the Late Bronze Age, which has been established to be called «Mycenaean Civilization». Until the end of the 2000s, excavations regarding the Bronze Age and especially the Late Bronze Age in western Thessaly were scarce. As a consequence, our knowledge for this period is considered inadequate. Depending on the geomorphology of the area, the two plains, the one of Karditsa and the one of Trikala, which are surrounded by the massifs of Orthris, Pindos and Chassia, give the impression of an area even excluded from its bordering ones. As a consequence of the apparent geographical isolation, cultural isolation was also considered reasonable as it would be difficult to disseminate know-how and new ideas in prehistoric and protohistoric times.

 

Key words: Neolithic, ΕBA, MBA, LBA, settlements, cemetery, Western Thessaly

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2019 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence:

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .