Επιλογή Σελίδας

Τόμος 5, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2021  [σ. 226 - 235]

Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης

Αγωνίες χαραγμένες στον μόλυβδο 

Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου

Δρ Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας / Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Ελένη Δ. Βασιλείου

Δρ Αρχαιολόγος ΙΔΑΧ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

 

Αφορμή για την παρούσα δημοσίευση στάθηκε η υποβολή από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της υποψηφιότητας του συντάγματος των μολύβδινων ελασμάτων της Δωδώνης στον Κατάλογο της UNESCO «Μνήμη του Κόσμου». Χιλιάδες μολύβδινα ελάσματα έχουν εντοπιστεί στο Ιερό της Δωδώνης, τα οποία στην πλειονότητά τους φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Καλύπτουν μία χρονική περίοδο περίπου τριών αιώνων (6ος-μέσα 2ου αι. π.Χ.) και είναι γραμμένα σε ποικίλα αλφάβητα και διαλέκτους. Περιλαμβάνουν ιδιωτικά και δημόσια ερωτήματα των προσκυνητών που επισκέπτονταν το αρχαιότερο ελληνικό χρηστήριο στη Δωδώνη.

Λέξεις ευρετηρίου: Ήπειρος, Δωδώνη, Μαντείο, χρησμός, τρόποι μαντείας, μόλυβδος, UNESCO

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2021 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τις συγγραφείς: vpapadopoulou@culture.gr, evasiliou@culture.gr 

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 5, Issue 2  May - August 2021  [pp. 226 - 235]

The lead tablets of Dodona

Anxieties inscribed in lead

Varvara Papadopoulou
Dr Archaeologist-Deputy Director of the Ephorate of Antiquities of Ioannina, Greece
Eleni Vasileiou  
Dr Archaeologist of the Ephorate of Antiquities of Ioannina, Greece

 

The reason for this publication was the submission by the Ministry of Culture and Sports of the candidacy of the corpus of the lead plates of Dodona in the UNESCO’s Program «Memory of the World». Thousands of lead plates have been found in the Sanctuary of Dodona, most of which are kept in the Archaeological Museum of Ioannina. They cover a period of about three centuries (6th-middle 2nd century BC) and are written in a variety of alphabets and dialects. They include private and public questions of the pilgrims who visited the oldest Greek Oracle in Dodona.

 

Key words: Epirus, Dodona, Oracle, omen, ways of divination, lead, Unesco 

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2021 - ISSN 2653-9292

Authors for correspondence: vpapadopoulou@culture.gr, evasiliou@culture.gr 

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .